ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mapping

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mapping*, -mapping-

mapping ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mapping (n.) การทำแผนที่ Syn. measuring
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mapping; mapการส่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why we're having everyone... write out a job description mapping out in detail how they contribute.[กระแอม] นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราให้ทุกคน... เขียนบรรยายหน้าที่การทำงาน โดยละเอียดว่าทำอะไรให้บริษัทบ้าง
They could be some kind of... some kind of landmark, visual mapping system so they could navigate, coordinate... makes sense.ว่ามันเป็นรูปแบบของ เครื่องหมายบางอย่าง คล้ายแผนที่ นำทางพวกมัน
We looked exactly where your sonic mapping said we should. Jesus!ยังเลย เราหาถูกที่แล้ว สัญญาน โซนาร์ บอกอยู่ชัดๆ
I'll cover you with the mapping gun.ฉันจะป้องกันนายด้วยปืนทำแผนที่นะ
Cartography. I spent the last two years mapping every inch of this territory.ทำแผนที่ไง ผมใช้เวลา 2 ปี สำรวจทุกตารางนิ้วของที่นี่เลย
Pull up n.r.o. online, image mapping database.ถึงจะเห็นสะพานจากมุมนั้นได้ ดึงภาพในฐานข้อมูลแผนที่ จาก NRO Online มาดูซิ
Sends out a high-frequency pulse records the response time for mapping an environment.ส่งคลื่นความถี่สูง บันทึกเวลาตอบสนอง เพื่อสร้างภาพออกมา
My colleagues and I are mapping the neurological substrates that subserve global information processing, which is required for all cognitive reasoning, including scientific inquiry, making my research ipso facto prior in the ordo cognoscendi.ฉันกับเพื่อนร่วมงานกำลังวางแผน เรื่องสารเคมีของระบบประสาทที่สนับสนุน การประมวลผลข้อมูลโดยรวม
I sabotaged the mapping satellite, just like I promised,โอเค โอเค ฉันก็ทําให้ไอ้จานดาวเทียมนั้นเจ๊งไปแล้วไง ก็อย่างที่ฉันสัญญาไง
He was involved in NASA's lunar mapping probe.เค้ามีส่วนร่วมในโครงการ เครื่องมือเพื่อทำแผนที่ดางจันทร์ของนาซ่า
See, forensics show Wang may have messed with the code, preventing it from mapping the far side of the moon, which is also the dark side.แวงสามารถใช้รหัสก่อกวนให้ยุ่งเหยิงได้ ป้องกันมันจากการแผ่นทีอีกด้านของดวงจันทร์ ด้านมืดของดวงจันทร์
Yeah. Yeah, cool. Except I just spent two weeks mapping out a route for a camping trip,ใช่ ใช่ เจ๋ง เว้นแต่ว่าฉันใช้เวลา2สัปดาห์

mapping ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基因图谱[jī yīn tú pǔ, ㄐㄧ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 基因图谱 / 基因圖譜] mapping of genome
映射过程[yìng shè guò chéng, ˋ ㄕㄜˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 映射过程 / 映射過程] mapping process
限制酶图谱[xiàn zhì méi tú pǔ, ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ ㄇㄟˊ ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, 限制酶图谱 / 限制酶圖譜] restriction mapping (in genomics); restriction pattern

mapping ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] (n) {comp} address translation; address mapping
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions)
データ写像[データしゃぞう, de-ta shazou] (n) {comp} data mapping
テクスチャマッピング[, tekusuchamappingu] (n) {comp} texture mapping
バンプマッピング[, banpumappingu] (n) {comp} bump mapping
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] (n) {comp} view mapping matrix
プロパティマッピング[, puropateimappingu] (n) {comp} property mapping
マッピング[, mappingu] (n) mapping
メモリマッピング[, memorimappingu] (n) {comp} memory mapping
リフレクションマッピング[, rifurekushonmappingu] (n) {comp} refraction mapping
一対一の写像[いちたいいちのしゃぞう, ichitaiichinoshazou] (n) one-to-one mapping; 1-to-1 mapping
位置付け(P);位置づけ[いちづけ(P);いちつけ(位置付け), ichiduke (P); ichitsuke ( ichiduke )] (n) placement; fixed position; mapping out; location; (P)
ミップマッピング[, mippumappingu] (n) {comp} Multum In Parvo mapping; MIP mapping; MIPMAP
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
データ写像[データしゃぞう, de-ta shazou] data mapping
ビュー写像変換行列[ビューしゃぞうへんかんぎょうれつ, byu-shazouhenkangyouretsu] view mapping matrix
メモリマッピング[めもりまっぴんぐ, memorimappingu] memory mapping
短縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration
等方写像[とうほうしゃぞう, touhoushazou] isotropic mapping
色写像[いろしゃぞう, iroshazou] colour mapping

mapping ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกำกัดของการส่ง[n. exp.] (kān kamkat ) EN: restriction mapping FR:
การส่งคงรูป [n. exp.] (kān song kh) EN: conformal mapping ; conformal map ; conformal transformation ; angle-preserving transformation ; biholomorphic map FR:
การส่งทั่วถึง[n. exp.] (kān song th) EN: onto mapping FR:

mapping ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kartierung {f}mapping

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mapping
Back to top