ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manoeuvre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manoeuvre*, -manoeuvre-

manoeuvre ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manoeuvre (n.) การซ้อมรบ See also: การจัดทัพ Syn. sham battle, war game
manoeuvre (n.) การยักย้าย See also: การหลบหลีก
manoeuvre (n.) กลยุทธ์ See also: กลอุบาย, แผนการ Syn. stratagem, procedure
English-Thai: HOPE Dictionary
manoeuvre(มะนู'เวอะ) n.,vt.,vi. =maneuver (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
manoeuvre(n) การซ้อมรบ,การจัดทำ,การออกอุบาย,การวางแผน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manoeuvre๑. การใช้กลวิธี๒. การดำเนินกลยุทธ, การประลองยุทธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manoeuvreวิธีการศึกษา [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aircraft can't manoeuvre like that.เครื่องบิน ไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบนั้น
We have to fight the monster ourselves, so let us ride out and fight on our own terms - on open ground, on horseback, where we can manoeuvre better.เราจะสู้กับมันด้วยตัวเราเอง เราจะออกไปสู้ด้วยวิธีของเรา ในภาคพื้น บนหลัวม้า ที่ไหนที่เราได้เปรียบที่สุด
Of doing those manoeuvres.ยักย้ายไปมาด้วยความเร็วสูง
It manoeuvres a weapon, the servo is on of a remote control. Like a ...มันเป็นตัวทำให้ปืนเคลื่อนไหว เหมือนพวกเครื่องบินบังคับ
Out on night manoeuvres?นี่จะทำการซ้อมรบในเวลากลางคืนเหรอ?
I'm trying to read the map while driving, a bonehead manoeuvre.ผมพยายามจะอ่านแผนที่ในขณะที่ขับรถ ก็มีขบวนรถโง่ๆแห่มา
Commander, on your order. Commence flanking manoeuvre.ท่านผู้บัญชาการ เริ่มต้นแผนการขนาบโจมตีได้เลย

manoeuvre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
機動計画[きどうけいかく, kidoukeikaku] (n) scheme of maneuver; scheme of manoeuvre
機略[きりゃく, kiryaku] (n) resources; maneuver; manoeuvre
画策;劃策[かくさく, kakusaku] (n,vs) plan; scheme; program formulation; programme formulation; maneuver; manoeuvre
マヌーバー[, manu-ba-] (n) maneuver; manoeuvre; (P)
大演習[だいえんしゅう, daienshuu] (n) large-scale maneuvers; large-scale manoeuvres; war games
巧みに操る[たくみにあやつる, takuminiayatsuru] (exp,v5r) to maneuver; to manoeuvre; to manipulate
暗中飛躍[あんちゅうひやく, anchuuhiyaku] (n,vs) behind-the-scenes maneuvering; behind-the-scenes manoeuvering; secret maneuvers; secret manoeuvres
暗躍[あんやく, anyaku] (n,vs) secret manoeuvering; secret maneuvering; secret manoeuvres; secret maneuvers
機動[きどう, kidou] (n) (1) maneuver (usu. of military force); manoeuvre; (adj-f) (2) (See 機動隊) mobile; nimble; agile; quick to respond; (P)
機動演習[きどうえんしゅう, kidouenshuu] (n) maneuvers; manoeuvres
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P)

manoeuvre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
ผู้ช่วยช่าง[n. exp.] (phū chūay c) EN: FR: apprenti [m] ; manoeuvre [m]
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles

manoeuvre ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handlungsspielraum {m}room for manoeuvre; room for maneuver [Am.]
manövrierunfähig {adj}unable to manoeuvre; disabled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manoeuvre
Back to top