ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manhood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manhood*, -manhood-

manhood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manhood (n.) ความเป็นชาย See also: ความเป็นลูกผู้ชาย Syn. adulthood, post-pubescence
manhood (n.) คุณสมบัติของความเป็นชาย (เช่น ความบึกบึน, ความแข็งแรง, ความกล้าหาญ) Syn. machismo, valor
English-Thai: HOPE Dictionary
manhood(แมน'ฮูด) n. ความเป็นลูกผู้ชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยวหรือทรหด,ผู้ชายทั้งหลาย,ความเป็นมนุษย์
English-Thai: Nontri Dictionary
manhood(n) ความเป็นชาย,ความกล้าหาญ,ความเด็ดเดี่ยว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manhood suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้ชาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วัยฉกรรจ์ (n.) manhood See also: womanhood, adulthood
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As for me, I grew to manhood and in the fullness of time, I became the leader the Chief of the Great Northern Tribe.ส่วนผม โตเป็นหนุ่มขึ้น... ...ด้วยเรื่องราวที่ซึมซับ ผมกลายเป็นผู้นำ... ...หัวหน้าแห่งดินแดนตอนเหนือ
You wanna prove your manhood to the world?คุณอยากจะลองพิสูจน์ความเป็นลูกผู้ชายของคุณเพื่อโลก?
My father, understanding that manhood was nearly upon me, began to teach me how to use my sword.พ่อผมเข้าใจว่าผมกำลังแตกเนื้อหนุ่ม ท่านเริ่มสอนวิธีใช้ดาบ
I am prepared to die, for I cannot go on living... knowing that I defiled the memory of the woman... who brought my manhood alive and made it sing.ผมพร้อมที่จะตายเพราะไม่สามารถอยู่ โดยรู้ว่าผมทรยศต่อความทรงจำของผู้หญิง ที่สอนให้ผมเป็นชายเต็มตัวและโชกโชน
Please don't interfere. My manhood is crying out to meet this supreme challenge.อย่าเข้ามายุ่งน่า ความเป็นผู้ชายของผม มันเรียกร้องให้ทำการท้าทายนี้ให้สำเร็จ
What am I, impugning their manhood or something?นี่ผมเป็นอะไรกันเนี่ยะ, ไม่มีใครเชื่อกันบ้างเลยหรือไง
And I'm sorry to compromise your manhood like this, but hell hath no fury like a vampire queen broke.และฉันเีสียใจที่ต้องทำให้ ความเ็ป็นชายของคุณ ตกอยู่ในอันตราย ด้วยแรงโกรธกริ้วขององค์ราชินี แวมไพร์ที่ใกล้ถังแตก
Now you could insult me, you could, uh, attack my manhood and try to get a rise out of me, but I did not kill that girl.ตอนนี้คุณอาจสบประมาทผม คุณอาจจะ เอ่อ... ซ้อมเจ้าหนูน้อยของผม
So this guy challenges their manhood by forcing them to have sex, and then mocks them with the overkill.นั้นคือ เขาท้าทายความกล้าหาญของเหยื่อ ด้วยการบังคับให้มีเซ็ก แล้วเยาะเย้ยด้วยการฆ่า
That's a cold and inhospitable palce for your manhood as the dangered species.นั้นเป็นสิ่งที่เย็นชาและไม่เป็นมิตรกับผู้ชายเรา เป็นอันตรายกับเผ่าพันธุ์
Now I apologize if that image is too pansy for you, but I'm comfortable enough with my manhood to put it out there.ตอนนี้ ผมขอโทษถ้าภาพนั้น มันดูตุ๊ดไปสำหรับคุณ แต่ผมก็ใจกว้างพอ ด้วยความเป็นชายของผม ที่จะลืมมันซะ
He who has the manhood to accuse a Norn of treachery may soon find himself with no...manhood....at all.ชายชาตรีที่มากล่าวหานอร์นว่าขี้โกง อาจจะพบตัวเองไม่เหลือ ความเป็นชายเลย

manhood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P)
元服[げんぶく;げんぷく, genbuku ; genpuku] (n,vs) ceremony of attaining manhood
壮齢[そうれい, sourei] (n) in the prime of manhood
小冠者[こかんじゃ, kokanja] (n) (arch) (See 元服) young man (who has recently undergone his manhood ceremony)
男盛り[おとこざかり, otokozakari] (n) (in the) prime of manhood
女盛り[おんなざかり, onnazakari] (n) peak of womanhood

manhood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วัยฉกรรจ์[n. exp.] (waichakan) EN: early manhood ; young adulthood ; prime of life FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manhood
Back to top