ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

womanhood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *womanhood*, -womanhood-

womanhood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
womanhood (n.) ความเป็นผู้หญิง See also: สภาวะของการเป็นผู้หญิง Syn. woman
English-Thai: HOPE Dictionary
womanhood(วูม'เมินฮูด) n. ความเป็นผู้หญิง,ผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And meanwhile, Dyson's holed up with the most perfect specimen of Fae womanhood ever, and good for him--ในขณะที่ไดสันได้ลั้ลล้ากับ เฟสาวๆ ที่สวยที่สุด ก็ดีกับเขาแล้ว
That we'd taken away her dignity and the sacred role of womanhood.สิ่งที่ทำลงไปเป็นการไม่ให้เกียรติความเป็นเพศหญิง
Delicate flowers of womanhood.หญิงสาวที่เหมือนดอกไม้ที่บอบบาง
It is quite literally this ancient symbol of womanhood.ว่ากันตามจริงโฮลี่ เกรลเป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของสตรีเพศ
What you're probably adapting to is womanhood.สิ่งที่คุณมีคือความเป็นผู้หญิง
Your beauty, your drive, and your womanhood.ได้โปรด ช่วยหน่อยค่ะ!

womanhood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女盛り[おんなざかり, onnazakari] (n) peak of womanhood
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า womanhood
Back to top