ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malaria

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malaria*, -malaria-

malaria ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malaria (n.) ไข้มาลาเรีย See also: ไข้จับสั่น Syn. malarial fever, malaria tropical disease
malaria tropical disease (n.) ไข้มาลาเรีย See also: ไข้จับสั่น Syn. malarial fever
malarial (adj.) เกี่ยวกับมาเลเรีย
malarial fever (n.) ไข้มาลาเรีย See also: ไข้จับสั่น Syn. malaria tropical disease
malarian (adj.) เกี่ยวกับมาเลเรีย
English-Thai: HOPE Dictionary
malaria(มะแล'เรีย) n. มาลาเรีย,ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,อากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ., See also: malarial,malarian,malarious adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
malaria(n) ไข้จับสั่น,ไข้มาลาเรีย,ไข้ป่า,ไข้ป้าง
malarial(adj) เป็นไข้จับสั่น,เป็นไข้ป่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
malaria; fever, malarial; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malarial fever; malaria; paludismไข้จับสั่น, (ไข้)มาลาเรีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malariaมาลาเรีย [TU Subject Heading]
Malarial Infectionภาวะติดเชื้อมาลาเรีย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มาลาเรีย (n.) malaria Syn. ไข้จับสั่น, ไข้มาลาเรีย
มาลาเรีย (n.) malaria Syn. ไข้จับสั่น, ไข้มาลาเรีย
ไข้จับสั่น (n.) malaria Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้ป่า
ไข้มาลาเรีย (n.) malaria Syn. ไข้จับสั่น, มาลาเรีย, ไข้ป่า
ไข้ป่า (n.) malaria fever See also: jungle fever Syn. ไข้มาลาเรีย, มาลาเรีย, ไข้จับสั่น
ยุงก้นปล่อง (n.) malaria mosquito See also: malaria-carrying mosquito
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He died of malaria about a year ago in one of the other camps.เค้าเพิ่งจะตายเพราะมาลาเรียเมื่อปีที่แล้ว.. ในค่ายกักกันอื่น
I think he has malaria again.ฉันคิดว่าเค้าน่าจะเป็นไข้มาลาเรีย
And we're giving malaria pills to everyone.ผมแจกยามาลาเรียไปแล้ว
Just take one. Malaria pills. Thank you.กิน 1 เม็ดนะ ยาป้องกันมาลาเรีย
Between malaria and the wars, these kids never had a chance.ท่ามกลางไข้มาลาเรียและสงคราม เด็กพวกนี้ไม่เคยได้รับโอกาส
The malaria was vicious, boys would come down with chills, have temperatures of 105.ไข้มาลาเรียก็รุนแรงมาก ทหารพากันเป็นไข้หนาวสั่น.. ตัวร้อนถึง 105 องศาฟาเรนไฮต์
I'd say malaria aside, you look pretty... awesome.ไหนว่าเป็นไข้มาเลเรีย แต่นายยังดู แจ่มแจ๋ว
Just like last summer, when there was no malaria in Pasadena.เหมือนหน้าร้อนปีที่แล้ว มันก็ไม่มีไข้มาลาเลียในพาสาเดนา
We wanted this to really be based on, you know, real people and real situations, because the marines were also fighting malaria and all kinds of the elements.พวกเราต้องการให้มันเป็นไปตามอย่างที่เป็นจริงๆ คนจริง ใน สถานการณ์จริง เหล่านาวิก ฯ ก็ต้องต่อสู้กับโรคมาลาเรีย รวมทั้งต้องสู้กับสภาพภูมิประเทศ
It's 1:00. Vitamins! I've had malaria twice.นี่มันบ่ายโมงแล้วนะ วิตามินหละ ฉันเคยเป็นไข้มาเลเรีย 2 ครั้ง
For your information, malaria was the Patriots' greatest ally during the Siege of Charleston.ต้องขอบอกไว้นะ มาลาเรียเป็นมิตรแท้ของนักปฏิวัติอเมริกัน ช่วงสงครามปิดล้อมที่ชาร์ลสตัน
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด

malaria ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按蚊[àn wén, ㄢˋ ㄨㄣˊ, 按蚊] anopheles; malarial mosquito
氯喹[lǜ kuí, ㄌㄩˋ ㄎㄨㄟˊ, 氯喹] chloroquine (antimalarial drug)
摆子[bǎi zǐ, ㄅㄞˇ ㄗˇ, 摆子 / 擺子] malaria
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 痁] malarial fever
[nu:è, ㄜˋ, 疟 / 瘧] malaria
[yào, ㄧㄠˋ, 疟 / 瘧] malaria
疟疾[nu:è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, 疟疾 / 瘧疾] malaria
疟疾病[nu:è jí bìng, ㄜˋ ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ, 疟疾病 / 瘧疾病] malaria
[zhàng, ㄓㄤˋ, 瘴] malaria; miasma
恶性疟原虫[è xìng, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋnu:e4 yuan2 chong2, 恶性疟原虫 / 惡性瘧原蟲] plasmodium falciparum (malaria parasite)
疟原虫[nu:è yuán chóng, ㄜˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ, 疟原虫 / 瘧原蟲] plasmodium (malaria parasite)

malaria ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マラリア療法[マラリアりょうほう, mararia ryouhou] (n) malaria therapy (formerly used to treat syphilis, etc.)
マラリア蚊[マラリアか, mararia ka] (n) malaria mosquito
三日熱[みっかねつ, mikkanetsu] (n) tertian malaria (causing a fever that recurs every second day)
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors)
キナクリン[, kinakurin] (n) quinacrine (antimalarial)
マラリア[, mararia] (n,adj-no) malaria; (P)
マラリア原虫[マラリアげんちゅう, mararia genchuu] (n) malaria-causing protozoan (i.e. plasmodium)
瘴癘[しょうれい, shourei] (n) tropical disease (e.g. malaria)
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria)

malaria ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับสั่น[n.] (japsan) EN: malaria fever ; malaria ; paludism FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้จับสั่น[n.] (khaijapsan) EN: malaria FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้มาลาเรีย[n.] (khaimālārīa) EN: malaria FR: malaria [f] ; paludisme [m]
ไข้ป่า[n.] (khaipā) EN: malaria ; jungle fever FR: malaria [f] ; paludisme [m] ; fièvre paludéenne [f]
ก้นปล่อง[n.] (konplǿng) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]
มาลาเรีย[n.] (mālārīa) EN: malaria FR: malaria [f]
มาลาเรียขึ้นสมอง[n. exp.] (mālārīa khe) EN: cerebral malaria FR: malaria cérébrale [f]
เป็นไข้จับสั่น[v. exp.] (pen khai ja) EN: have malaria FR: avoir la malaria
โรคมาลาเรีย[n. exp.] (rōk mālārīa) EN: malaria FR: malaria [f]
ยุงก้นปล่อง[n. exp.] (yung konplǿ) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]
โรคมาลาเรียในดง[n. exp.] (rōk mālārīa) EN: jungle fever FR:
ต้านมาลาเรีย[adj.] (tān mālārīa) EN: antimalarial FR:
ยาต้านมาลาเรีย[n. exp.] (yā tān mālā) EN: antimalarial ; antimalarial medication FR:

malaria ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
malariaverseucht {adj}malarial; malarian; malarious
Malariamücke {f} [zool.]malaria mosquito

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malaria
Back to top