ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mackintosh

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mackintosh*, -mackintosh-

mackintosh ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mackintosh (n.) เสื้อกันฝน Syn. raincoat
English-Thai: HOPE Dictionary
mackintosh(แมค'คินทอช) n. เสื้อฝนชนิดหนึ่งที่ทำด้วยผ้ายาง,ผ้าดังกล่าว, Syn. macintosh.
English-Thai: Nontri Dictionary
mackintosh(n) เสื้อฝน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dear god will somebody talk to me? Hello, Mrs MacKintosh from Kin.. gussie.สวัสดีครับ พระเจ้าช่วย จะมีใครรับสายฉันไหม
There's a heap of mackintoshes in the flower room.มีเสื้อกันฝนอยู่เยอะเเยะที่ห้องดอกไม้
Just down the road from your house, Mrs. MacKintosh.แล้วคุณโทรมาจากไหน ให้เดาว่าต่างประเทศ
Doorbell. Mackintosh.เสียงกระดิ่ง แมคอินทอช

mackintosh ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マッキントッシュ[, makkintosshu] (n) (1) Macintosh; (2) mackintosh (coat); (P)
レインコート(P);レーンコート;レインコウト;レインコト(ik)[, reinko-to (P); re-nko-to ; reinkouto ; reinkoto (ik)] (n) raincoat; mackintosh; macintosh; trench coat; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mackintosh
Back to top