ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lunch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lunch*, -lunch-

lunch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lunch (vt.) เตรียมอาหารกลางวันให้
lunch (vi.) รับประทานอาหารกลางวัน See also: ทานอาหารกลางวัน, ทานข้าวเที่ยง
lunch (n.) อาหารกลางวัน See also: ข้าวกลางวัน, ข้าวเที่ยง, มื้อกลางวัน
lunch in (phrv.) เอาอาหารกลางวันไปกิน (ที่บ้าน, ที่ทำงานฯลฯ)
lunch off (phrv.) รับประทาน (บางอย่าง) เป็นอาหารกลางวัน
lunch out (phrv.) ไปทานอาหารกลางวันข้างนอก (ที่ร้าน, โรงแรมฯลฯ)
luncheon (n.) งานเลี้ยงอาหารกลางวัน
luncheonette (n.) ห้องอาหารมื้อเที่ยง See also: ห้องอาหารกลางวัน, ร้านอาหารมื้อเบา ๆ Syn. lunchroom
lunchroom (n.) ห้องอาหารมื้อเที่ยง See also: ห้องอาหารกลางวัน Syn. luncheonette
English-Thai: HOPE Dictionary
lunch(ลันชฺ) {lunched,lunching,lunches} n. อาหารเที่ยง,อาหารกลางวัน,มื้ออาหารเบา ๆ ,ห้องอาหารมื้อเที่ยง,ห้องอาหารกลางวัน. vi. รับประทานอาหารมื้อเที่ยง. vt. จัดอาหารมื้อเที่ยงให้., See also: luncher n. ดูlunch, Syn. luncheon,bite
luncheon(ลัน'เชิน) n. อาหารมื้อเที่ยง,อาหารกลางวัน., Syn. lunch
English-Thai: Nontri Dictionary
lunch(n) อาหารกลางวัน,อาหารเที่ยง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lunch Peroidเวลาในการรับประทานอาหาร [การแพทย์]
Luncheonsอาหารกลางวัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พักกลางวัน (v.) take lunch break See also: knock off at noon, rest at noon, leave off work at noon Syn. พักเที่ยง
ข้าวกลางวัน (n.) lunch See also: luncheon Syn. อาหารกลางวัน, ข้าวเที่ยง, มื้อกลางวัน
ข้าวเที่ยง (n.) lunch See also: luncheon Syn. อาหารกลางวัน, มื้อกลางวัน
มื้อกลางวัน (n.) lunch See also: luncheon Syn. อาหารกลางวัน, ข้าวเที่ยง
พักกลางวัน (n.) lunch break Syn. พักเที่ยง
มื้อกลางวัน (n.) luncheon See also: lunch Syn. ข้าวกลางวัน, อาหารเที่ยง
อาหารกลางวัน (n.) luncheon See also: lunch Syn. ข้าวกลางวัน, มื้อกลางวัน, อาหารเที่ยง
อาหารเที่ยง (n.) luncheon See also: lunch Syn. ข้าวกลางวัน, มื้อกลางวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have my lunch in a snack bar nearbyฉันทานอาหารเที่ยงที่ห้องทานอาหารว่างใกล้ๆ
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
When did you eat lunch today?คุณทานอาหารเที่ยงเมื่อใด?
Maybe we could come here again for lunch laterบางทีคราวหน้าเราอาจจะมาทานอาหารเที่ยงที่นี่กันอีก
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
Where do you have your lunch?คุณไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน
What did you have for lunch?คุณทานอะไรเป็นข้าวเที่ยง
So I'll see you at lunchtimeงั้นเจอกันเวลาอาหารเที่ยงนะ
Where did you have your lunch?คุณทานอาหารเที่ยงที่ไหนหรือ?
I didn't even get a break for lunchฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
I'd like to invite you to lunchฉันอยากจะเชิญคุณมาทานอาหารเที่ยงด้วย เราจะได้พูดคุยเรื่องนี้กัน
Could we rain check until lunch?เราเลื่อนออกไปจนถึงเวลาอาหารเที่ยงได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี
Mr. Frith thought you might like to have some lunch from the house, and sent me with it.คุณฟริธให้ผมเอาอาหารกลางวัน จากที่บ้านมาส่งให้ครับ
I had lunch with your father the other day.{\cHFFFFFF}ฉันมีอาหารกลางวันกับ คุณพ่อของคุณในวันอื่น ๆ
If you say no, Elwood and I will come here for breakfast... lunch and dinner every day of the week.ถ้าคุณพูดว่าไม่ เอลวุด และผมจะมาที่นี่สำหรับอาหารเช้า กลางวันและเย็นแต่ละวันของสัปดาห์
I'm supposed to go in and have lunch in half an hour.ฉันควรจะไปในนั้น และมีการรับประทานอาหาร กลางวันในครึ่งชั่วโมง
You want to know what lunch is about?อยากรู้ว่าสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อาหารกลางวัน? ฉันจะบอกคุณ.
Here's your lunch pail. I was thinking we'd only stay a short time.นี่กล่องอาหารของเธอ ฉันคิดเราไม่ต้องอยู่นานเสียอีก
Look. It's a lunch pail tree.ดูนั่นซิ ต้นกล่องอาหารกลางวัน
Isn't that a stolen lunch pail in your hand?แล้วไอ้อาหารกลางวันที่แกขโมยมาล่ะ?
Besides, I've arranged for an intimate lunch with our supervisor.แล้วฉันยังมีนัดอาหารกลางวัน 'อย่างใกล้ชิด' กับหัวหน้าเราด้วย
I see you're wearing the nighttime hair at lunch now. Looks good.เห็นคุณอยู่ในชุดบริกรอย่างนี้แล้วดูดีจังเลยนะ
I don't believe it's lunch yet. Let's not dally.ผมไม่ยักรู้ว่านี่เวลาอาหารเที่ยงแล้ว กลับไปทำงานกันได้แล้ว

lunch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
午宴[wǔ yàn, ˇ ㄧㄢˋ, 午宴] lunch banquet
小吃店[xiǎo chī diàn, ㄒㄧㄠˇ ㄔ ㄉㄧㄢˋ, 小吃店] snack bar; lunch room
中饭[zhōng fàn, ㄓㄨㄥ ㄈㄢˋ, 中饭 / 中飯] lunch
午饭[wǔ fàn, ˇ ㄈㄢˋ, 午饭 / 午飯] lunch
午餐[wǔ cān, ˇ ㄘㄢ, 午餐] lunch; luncheon
午餐会[wǔ cān huì, ˇ ㄘㄢ ㄏㄨㄟˋ, 午餐会 / 午餐會] luncheon

lunch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
クイックランチ[, kuikkuranchi] (n) quick lunch
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
パワーランチ[, pawa-ranchi] (n) power lunch
ビジネスランチ[, bijinesuranchi] (n) business lunch
ライトランチ[, raitoranchi] (n) light lunch
一膳飯屋[いちぜんめしや, ichizenmeshiya] (n) quick lunch
幕の内[まくのうち, makunouchi] (n) (1) (See 幕内) highest-ranking sumo division; (2) variety of boxed lunch
弁当を使う[べんとうをつかう, bentouwotsukau] (exp,v5u) to eat a boxed lunch
欠食児童[けっしょくじどう, kesshokujidou] (n) schoolchild without lunch
簡易食堂[かんいしょくどう, kan'ishokudou] (n) cafeteria; snack bar; lunch counter
駅弁[えきべん, ekiben] (n) (1) boxed lunch bought at a station (often a local specialty); (2) (vulg) variety of sexual position; (P)
お弁当[おべんとう, obentou] (n) (See 弁当) bento (Japanese box lunch)
お昼;御昼[おひる, ohiru] (n-adv,n) (pol) (See 昼) lunch; noon
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P)
ランチ[, ranchi] (n,vs) (1) lunch; (2) (See ローンチ) launch; (3) ranch; (P)
ランチョン[, ranchon] (n) luncheon
使う(P);遣う[つかう, tsukau] (v5u,vt) (1) to use (a thing, method, etc.); to make use of; to put to use; (2) (See 人使い) to use (a person, animal, puppet, etc.); to employ; to handle; to manage; to manipulate; (3) to use (time, money, etc.); to spend; to consume; (4) (See 言葉遣い) to use (language); to speak; (5) (id) to take (one's lunch); to circulate (bad money); (P)
午餐会[ごさんかい, gosankai] (n) luncheon party
卓上演説[たくじょうえんぜつ, takujouenzetsu] (n) after-dinner speech; speech made at a dinner (luncheon)
愛妻弁当[あいさいべんとう, aisaibentou] (n) lunchbox made with loving care by one's wife
昼(P);午;晝(oK)[ひる, hiru] (n-adv,n-t) (1) (See 御昼) noon; midday; (2) (昼, 晝 only) daytime; (3) (昼, 晝 only) lunch; (P)
昼ご飯;昼御飯;昼ごはん[ひるごはん, hirugohan] (n) lunch; midday meal
昼食(P);中食;昼餉[ちゅうしょく(昼食)(P);ちゅうじき(昼食;中食);ひるげ(昼食;昼餉), chuushoku ( chuushoku )(P); chuujiki ( chuushoku ; naka shoku ); hiruge ( chuushoku] (n) (1) lunch; midday meal; (2) (usu. 中食) food served at a tea party (tea ceremony); (P)
昼食会[ちゅうしょくかい, chuushokukai] (n) luncheon meeting
昼飯(P);昼めし[ひるめし(P);ちゅうはん(昼飯);ひるはん(昼飯), hirumeshi (P); chuuhan ( hirumeshi ); hiruhan ( hirumeshi )] (n) lunch; midday meal; (P)
昼餐[ちゅうさん, chuusan] (n) luncheon
給食[きゅうしょく, kyuushoku] (n,vs) school lunch; providing a meal; (P)
給食室[きゅうしょくしつ, kyuushokushitsu] (n) (See 給食) Japanese (school) lunchroom; Japanese (school) cafeteria
食事会[しょくじかい, shokujikai] (n) (1) dinner party; ceremonial dinner; (2) dinner meeting (or lunch, breakfast)

lunch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารกลางวัน[n. exp.] (āhān klāngw) EN: lunch ; luncheon FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n. exp.] (āhān meū kl) EN: lunch FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารเที่ยง[n. exp.] (āhān thīeng) EN: lunch ; luncheon FR: déjeuner [m]
ข้าวกลางวัน[n. exp.] (khāo klāngw) EN: lunch ; luncheon FR:
ข้าวเที่ยง[n. exp.] (khāo thīeng) EN: lunch FR: déjeuner [m]
กินอาหารกลางวัน[v. exp.] (kin āhān kl) EN: have lunch FR: déjeuner
กินข้าว[v. exp.] (kin khāo) EN: eat ; have lunch ; have breakfast ; have dinner ; have a meal FR: manger ; prendre un repas ; déjeuner ; se sustenter ; se restaurer ; casser la croûte (fam.) ; bouffer (fam.)
กินข้าวกลางวัน[v. exp.] (kin khāo kl) EN: have lunch FR: déjeuner
กินข้าวต้มกลางวัน[xp] (kin khāo to) EN: have sex during one's lunch hour FR:
กินมื้อเที่ยง[v. exp.] (kin meū thī) EN: eat lunch FR:
มื้อกลางวัน[n. exp.] (meū klāngwa) EN: lunch FR: déjeuner [m]
มื้อเที่ยง[n. exp.] (meū thīeng) EN: lunch FR: repas de midi [m] ; déjeuner [m]
พักกลางวัน[n. exp.] (phak klāngw) EN: breaktime ; lunch break ; lunchtime FR: pause de midi [f] ; heure de table [f]
พักกลางวัน[v. exp.] (phak klāngw) EN: take lunch break ; knock off at noon ; rest at noon ; leave off work at noon FR:
พักเที่ยง [v. exp.] (phak thīeng) EN: take noon break ; take lunch break FR: prendre la pause de midi
รับประทานอาหารกลางวัน[v. exp.] (rapprathān ) EN: have lunch ; eat lunch ; take lunch ; lunch FR: déjeuner ; dîner (Belg.)
ทำอาหารกลางวัน[v. exp.] (tham āhān k) EN: cook lunch FR:
ทานอาหารกลางวัน[v. exp.] (thān āhān k) EN: have lunch FR: déjeuner ; dîner (Belg.)
ทานอาหารมื้อเที่ยง[v. exp.] (thān āhān m) EN: have lunch FR: déjeuner ; dîner (Belg.)
มีอะไรกินบ้าง[xp] (mī arai kin) EN: What's for lunch? ; What's on the menu? FR: Qu'y a-t-il au menu ?
เพล[n.] (phēn) EN: lunchtime for monks (11 a.m.) ; [hour between eleven and noon, when Buddhist monks have their last meal of the day] FR:

lunch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schnellgericht {n} [cook.]quick lunch
Gabelfrühstück {n}lunch; tiffin; brunch
Mittagspause {f}lunch break
Frühstücksfleisch {n} [cook.]luncheon meat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lunch
Back to top