ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

luggage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *luggage*, -luggage-

luggage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
luggage (n.) กระเป๋าเดินทาง Syn. suitcase
luggage (n.) กระเป๋าเดินทาง See also: หีบห่อเดินทาง Syn. baggage, suitcase
luggage van (n.) รถขนกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
luggage(ลัก'กิจฺ) n. กระเป๋าเดินทาง., Syn. baggage,bags
English-Thai: Nontri Dictionary
luggage(n) หีบ,กระเป๋าเดินทาง,หีบห่อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Luggageเครื่องเดินทาง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัมภาระ (n.) luggage See also: baggage, bags, gear, cases, impedimenta, paraphernalia, suitcases
อุปกรณ์การเดินทาง (n.) luggage See also: baggage Syn. เครื่องมือเดินทาง
เครื่องมือเดินทาง (n.) luggage See also: baggage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dear, I'll go down and see that your luggage is brought back.ที่รัก ผมจะลงไปข้างล่าง เเละเอาสัมภาระคุณกลับขึ้นมานะ
Well... you are supposed to sit on your luggage and sigh a little and cross yourself.ดี ... ที่คุณควรจะนั่งอยู่บนกระเป๋าเดินทางของคุณ และถอนหายใจเล็ก ๆ น้อย ๆ และข้ามตัวเอง
[ Soldier ] Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าไว้ที่ชานชาลา...
Leave your luggage on the platform.วางกระเป๋าตรงชานชาลา...
Now if you'd kindly remove your luggage and push me.เพียงแต่ช่วยเอากระเป๋าลง และเข็นรถ
What's this luggage doing here? Get rid of it. We need the room.เอากระเป๋ามาทำไม ทิ้งไป ที่มีจำกัด
Who was carrying the luggage with the drugs?ใครเป็นคนหิ้วกระเป๋าที่มียาอยู่ในนั้น?
I would, but the airlines have got rather strict on hand luggage lately.ผมก็อยากลักพาตัวนะ แต่สายการบิน ค่อนข้างกวดขันเรื่องกระเป๋าเดินทางน่ะ
You'll wind up someone's luggage that way.You'll wind up someone's luggage that way.
I've been down to luggage claim and back.ฉันไปหาตรงที่รับกระเป๋ามาแล้วด้วย
What about that luggage in the overhead compartments?แล้วกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในช่องเก็บของเหนือหัวล่ะ
Um, Adrian, Adrian, um... do you mind if you just guard the luggage over there?เอ่อ เอเดรียน เอเดรียน เอ่อ... คุณคงไม่ว่าอะไรนะกระเป๋าเดินทางคุณอยู่ตรงนั้น อะไร เเค่กระเป๋าเดินทาง แล้วฉันคิดว่ามันวางไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่

luggage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
托运行李[tuō yùn xíng li, ㄊㄨㄛ ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, 托运行李 / 托運行李] luggage that has been checked in (on flight)
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 旋转行李传送带 / 旋轉行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 行李传送带 / 行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")
旋转台[xuán zhuǎn tái, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄊㄞˊ, 旋转台 / 旋轉台] rotating platform; luggage carousel
行李[xíng li, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙, 行李] luggage
过重[guò zhòng, ㄍㄨㄛˋ ㄓㄨㄥˋ, 过重 / 過重] overweight (luggage)

luggage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チッキ[, chikki] (n) (abbr) baggage check; check one's baggage; book one's luggage
バッゲージ[, bagge-ji] (n) baggage; luggage
明け荷;明荷[あけに, akeni] (n) luggage trunk for sumo wrestlers and referees; wicker basket for sumo wrestler's belt, apron, etc.
荷台[にだい, nidai] (n) (truck) load-carrying tray; (bicycle) luggage carrier; roof rack; (P)
荷物電車[にもつでんしゃ, nimotsudensha] (n) baggage car; luggage van
荷解き;荷ほどき[にほどき, nihodoki] (n,vs) (See 荷造り) unpacking luggage (particularly wrt moving house)
鞄持ち;鞄持;かばん持ち[かばんもち, kabanmochi] (n) (1) private secretary; (2) (derog) flunky; someone who is always following around someone of high rank; (3) someone who carries a bag for someone; luggage carrier; carrying a bag
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage
ラッゲージ[, ragge-ji] (n) luggage; baggage
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
手荷物一時預かり所[てにもついちじあずかりしょ, tenimotsuichijiazukarisho] (n) short-term hand-luggage storage
持ち込み(P);持込み[もちこみ, mochikomi] (n) bring-your-own (e.g. food and drink); carry-on (e.g. luggage); (P)
機内持ち込み[きないもちこみ, kinaimochikomi] (adj-no) (of luggage, etc.) able to be taken into the cabin of the aircraft; carry-on
荷物[にもつ, nimotsu] (n) (1) (See 御荷物) luggage; baggage; (2) (See 足まとい) burden; (3) payload (of a packet, cell, etc.); (P)
行李[こうり, kouri] (n) portmanteau; wicker trunk; luggage; baggage

luggage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หีบห่อเดินทาง[n. exp.] (hīphø doēnt) EN: baggage ; luggage FR: bagage [m]
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel ; baggage ; luggage FR: sac [m] ; sacoche [f] ; bourse [f] ; bagage [m] ; valise [f] ; housse [f]
กระเป๋าเดินทาง[n.] (krapao doēn) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
กระเป๋าสัมภาระ[n. exp.] (krapao samp) EN: luggage FR: sac de voyage [m]
กระเป๋าถือ[n. exp.] (krapao theū) EN: handbag ; briefcase ; pocketbook ; hand luggage FR: sac à main [m] ; bagages à main [mpl]
ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง[n. exp.] (pāi tit kra) EN: luggage tag FR: étiquette de bagage [f]
รับฝากกระเป๋า[X] (rap fāk kra) EN: left luggage FR: consigne [f]
รถเข็นกระเป๋า[n. exp.] (rot khen kr) EN: luggage trolley FR:
สายพานลำเลียงกระเป๋า[n. exp.] (sāiphān lam) EN: carrousel ; baggage claim ; luggage belt ; baggage conveyor belt FR: carrousel à bagages [m] ; carrousel [m]
สายรัดกระเป๋า[n. exp.] (sāi rat kra) EN: luggage strap FR: sangle à bagage [f]
สายรัดกระเป๋าเดินทาง[n. exp.] (sāi rat kra) EN: luggage strap FR: sangle à bagage [f]
สัมภาระ[n.] (samphāra) EN: luggage ; personal luggage ; baggage ; bags ; gear ; cases ; impedimenta ; paraphernalia ; suitcases ; supplies ; goods and chattels ; materials ; belongings FR: équipement [m] ; affaires personnelles [fpl] ; bagages [mpl]
แท็กกระเป๋า[n. exp.] (thaek krapa) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
แท็กสัมภาระ[n. exp.] (thaek samph) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
ตู้ฝากกระเป๋า[n. exp.] (tū fāk krap) EN: luggage lockers FR:
อุปกรณ์การเดินทาง[n. exp.] (uppakøn kān) EN: luggage ; baggage FR:
ที่รับฝากกระเป๋า[n. exp.] (thī rap fāk) EN: left-luggage office FR: consigne [f]

luggage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freigepäck {n}free luggage
Gepäckaufbewahrung {f}left luggage office; luggage deposit
Gepäckschein {m}luggage receipt; luggage ticket
Gepäckannahme {f}luggage office
Gepäckband {n}luggage conveyor belt [Br.]; baggage conveyor belt
Gepäckkontrolle {f}luggage inspection
Gepäckraum {m}luggage compartment
Gepäckwagen {m}luggage van

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า luggage
Back to top