ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lovelorn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lovelorn, *lovelorn*,

-lovelorn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恋慰め[こいなぐさめ, koinagusame] (n) comforting the lovelorn

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lovelorn-
Back to top