ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lousy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lousy*, -lousy-

lousy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lousy (adj.) น่ารังเกียจ Syn. disliked, miserable
lousy (adj.) มีเหา (หมัด เล็น โลนหรือไร)
English-Thai: HOPE Dictionary
lousy(เลา'ซี) adj. มีเหา (หมัด,เล็น,โลนหรือไร) ,ต่ำช้า,ชั่ว,น่าเหยียดหยาม,เลว. -Phr. (lousy with มีมาก), See also: lousily adv. ดูlousy lousiness n. ดูlousy, Syn. mean
English-Thai: Nontri Dictionary
lousy(adj) มีเหา,มีหมัด,มีเห็บ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหวง (n.) jealousy
ความหวงแหน (n.) jealousy
ความหึงหวง (n.) jealousy See also: envy
ความอิจฉา (n.) jealousy See also: envy Syn. ความริษยา
ค้อนติง (v.) speak with jealousy See also: remind with jealousy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You lousy bunch of bleeding' hearts.You lousy bunch of bleedin' hearts.
Michael, you lousy bastard!Michael, you lousy bastard!
You lousy cold-hearted bastard!You lousy cold-hearted bastard!
One lousy line. I don't believe it.แค่ 1 บรรทัดเท่านั้น ไม่อยากเชื่อเลย
Take your lousy hands off!เอามีที่น่ารังเกียจออกไป!
If you ain't on board when that happens, you're likely to have a lousy afternoon.ถ้าคุณขึ้นเครื่องไม่ทัน ก็ถือเป็นฝันร้ายตอนกลางวัน
I'm a lousy lay.เรื่องบนเตียงผมไม่เก่ง
Pissed that he made such lousy money... pissed that my kid brother Michael was in a wheelchair.อารมณ์เสียที่เขาได้เงินน้อย อารมณ์เสียที่น้องชายผม ไมเคิล นั่งแหง่กอยู่บนรถเข็น
They're just lousy with loyalty to Ali!พวกเขาต่ำต้อยแต่ก็ซื่อสัตย์ต่อเจ้าชายอาลี เจ้าชายอาลี
All I need is a lousy 20 grand so I can get us to the Olympics. That's all.ที่ผมขอ แค่ 20000 เป็นค่าเดินทางไปโอลิมปิก แค่นั้น
Better a dead father than a lousy father.พ่อตายยังดีกว่าพ่อห่วย
Even being a nobody has got to be worth more than twenty lousy bucksถึงผมจะไม่ใช่คนดัง แต่ก็น่าจะเกิน 20 เหรียญ

lousy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, 吃醋] jealousy
妒忌[dù jì, ㄉㄨˋ ㄐㄧˋ, 妒忌] jealous; jealousy
[jí, ㄐㄧˊ, 嫉] jealousy; be jealous of
疑忌[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, 疑忌] jealousy; suspicious and jealous

lousy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred)
ジェラシー[, jierashi-] (n) jealousy; (P)
反目嫉視[はんもくしっし, hanmokushisshi] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other)
妬み[ねたみ, netami] (n) jealousy; envy
嫉妬[しっと, shitto] (n,vs) jealousy; envy; (P)
嫉妬の炎[しっとのほのお, shittonohonoo] (n) flames of jealousy
嫉視[しっし, shisshi] (n) (1) jealousy; (vs) (2) to be jealous
嫉視反目[しっしはんもく, shisshihanmoku] (n,vs) jealousy and enmity; being jealous of and at odds with (each other)
岡焼き;傍焼き[おかやき, okayaki] (n) jealousy; envy
欣羨[きんせん, kinsen] (n) (arch) being very jealous; extreme jealousy
角を出す[つのをだす, tsunowodasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) (See 角を生やす) to get jealous; to grow horns
角を生やす[つのをはやす, tsunowohayasu] (exp,v5s) (refers to a woman's jealousy) to get jealous; to grow horns

lousy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฮงซวย[adj.] (hengsūay) EN: tough luck ; bad luck ; lousy ; bad ; inferior FR:
ห่วย[adj.] (hūay) EN: lousy ; junky ; crummy ; crappy (vulg.) FR:
ห่วย ๆ = ห่วยๆ[adj.] (hūay-hūay) EN: lousy ; junky ; crummy ; crappy (vulg.) FR:
ไม่ได้ความ[adj.] (mai dāi khw) EN: no good ; no much good ; lousy ; nonsense ; stupid FR:
ไม่เป็นท่า[adj.] (mai pen thā) EN: inept ; foolish ; stupid ; lousy FR:
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible
แย่มาก ๆ = แย่มากๆ[adj.] (yaē māk-māk) EN: lousy FR:
อิสสา[n.] (itsā) EN: jealousy ; hate FR:
ขี้หึง[adj.] (khī heung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious FR: jaloux
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
ความหึงหวง[n. exp.] (khwām heung) EN: jealousy FR: jalousie [f]
ความอิจฉา[n.] (khwām itchā) EN: jealousy ; envy FR: jalousie [f] ; envie [f]
ความขี้หึง[n. exp.] (khwām khī h) EN: jealousy FR:
ความริษยา[n.] (khwām ritsa) EN: envy ; jealousy FR: jalousie [f]
ริษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will FR: jalousie [f] ; envie [f]
ฤษยา[n.] (ritsayā) EN: envy ; jealousy ; ill-will FR: jalousie [f] ; envie [f]

lousy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futterneid {m}jealousy about food
widerlich {adj} | widerlicher | am widerlichstenlousy | lousier | lousiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lousy
Back to top