ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

locker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *locker*, -locker-

locker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
locker (n.) ตู้ See also: ลิ้นชัก Syn. cupboard, cabinet
locker room (n.) ห้องที่มีตู้เก็บและเปลี่ยนเสื้อผ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
locker(ลอค'เคอะ) n. ตู้,ลิ้นชัก,ห้องเล็ก,ห้องเย็น,ผู้ใส่กุญแจ,อุปกรณ์ใส่กุญแจ, Syn. cabinet
English-Thai: Nontri Dictionary
locker(n) หีบ,ตู้ใส่ของ,ล็อกเกอร์,ลิ้นชัก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lockersตู้เก็บของเฉพาะอย่าง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hooper, get the pump out of the locker in front of you, will you?ฮูเปอร์ เอาปั๊มในล็อคเกอร์ ที่อยู่ข้างหน้าคุณออกมาซิ
Apart from that old metal locker of course.แล้วก็ตู้เหล็กเท่านั้นเอง
The valentine Tommy Rollerson left in your locker was really from me.วันวาเลนไทน์ ขนมของทอมมี่ อยู่ในล็อคเกอร์เธอมันเป็นของฉัน
Kent, why aren't you in the locker room suiting up?เค้นท์, ทำไมนายไม่ไปอยู่ในห้องล็อคเกอร์นั่น แต่งตัวซะ?
All right, I'll check the locker room. You check the school.งั้นฉันจะลองไปเช็คที่ล็อคเกอร์ดูนะ เธอไปดูในโรงเรียนแล้วกัน
The stolen money was recovered in her school locker this afternoon.เราเจอเงินที่ถูกปล้นจากธนาคารในล็อคเกอร์ของเธอ
Your locker is over thereล้อคเกอร์ของเธออยู่ตรงนั้น
Put them in locker 240 on the upper level. I got a spare key.เอามันใส่ไว้ในล็อคเกอร์ 240 ชั้นบนสุด ฉันมีกุญแจสำรอง
We were playing badminton, and I knew I was gonna have to walk past a bunch of the other students to, you know, get back to the locker room.ฉันเห็นเด็กรวบผมหลายๆคน ฉันเลยกลับไปที่ ห้องล็อกเกอร์
It's my high-school locker combo.มันอยู่ที่ล็อคเกอร์โรงเรียนมัธยมของฉัน
Then it's the locker for you!ยังไงนายก็ต้องไปสถิตอยู่ที่นั่น
The woman standing in front of me had to be dragged from the locker room to put a chest tube in a trauma patient?ผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าผมช่วยลาก ใส่ท่อหายใจที่อยู่ในล๊อกเกอร์ มาให้คนไข้ที

locker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
衣物柜[yī wù guì, ㄧ ˋ ㄍㄨㄟˋ, 衣物柜 / 衣物櫃] locker; lockable compartment

locker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロッカールーム[, rokka-ru-mu] (n) locker room; (P)
ロッカー室[ロッカーしつ, rokka-shitsu] (n) locker room
更衣室[こういしつ, kouishitsu] (n) locker room; changing room; dressing room; (P)
脱衣室[だついしつ, datsuishitsu] (n) changing room; dressing room; locker room
コインロッカー[, koinrokka-] (n) coin locker; (P)
ブロッカー[, burokka-] (n) blocker; (P)
ロッカー[, rokka-] (n) (1) locker; (2) (See ロックスター) rocker; (P)
戸棚[とだな, todana] (n) cupboard; locker; closet; wardrobe; (P)

locker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตู้ฝากกระเป๋า[n. exp.] (tū fāk krap) EN: luggage lockers FR:

locker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ankerkasten {m}anchor locker
Handschuhfach {m}glove locker
Nachttisch {m}bedside locker; nightstand [Am.]
Betablocker {m} [med.]beta-blocker
Lagerungsdichte {f} des Bodens [geol.] | lockerste Lagerungsdichtebulk density of soil; compactness of the ground | least compact soil
Umkleideraum {m}locker room
locker {adj} | lockerer | am lockerstenloose | looser | loosest
Entspannung {f}; Lockerung
aufgelockert; entspannt {adj} | aufgelockerter | am aufgelockertstenrelaxed | more relaxed | most relaxed
Spind {m}locker
Sonnencreme {f}sun cream; sun lotion; sunblocker; sunscreen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า locker
Back to top