ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loan*, -loan-

loan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loan (n.) การให้ยืม
loan (n.) เงินกู้ See also: เงินที่ให้กู้
loan (vi.) ให้กู้ See also: ให้ยืม Syn. lend
loan (vt.) ให้กู้ (เงิน, สิ่งของ) See also: ให้ยืม Syn. lend
loan collection (n.) ภาพหรือสิ่งของที่ยืมมาชั่วคราวเพื่อนำมาเปิดแสดง
loan shark (n.) ผู้ปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก
loan to (phrv.) ให้กู้ยืม See also: ให้ยืม Syn. lend to
loaner (n.) ผู้ให้ยืม See also: เจ้าหนี้
loanword (n.) คำที่ยืมมาจากภาษาอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
loan(โลน) n. การให้ยืม,การให้กู้,สิ่งที่ให้ยืม,เงินที่ให้กู้. vt.,vi. ให้ยืม,ให้กู้, Syn. credit
loanee(โลน'นี) n. ผู้ยืม,ลูกหนี้
loaner(โลน'เนอะ) n. ผู้ให้ยืม,เจ้าหนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
loan(n) การให้ยืม,ของที่ให้ยืม,เงินกู้,การให้กู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loanเงินกู้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loan loss reservesเงินสำรองหนี้สูญ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เงินกู้ (n.) loan See also: money lent Syn. เงินกู้ยืม
เงินกู้ยืม (n.) loan See also: money lent
การกู้เงิน (n.) loaning money See also: lending out Syn. การยืมเงิน
การยืมเงิน (n.) loaning money See also: lending out
การกู้ (n.) raising a loan See also: lending out, borrowing, loaning out Syn. การยืม, การกู้ยืม
การกู้ยืม (n.) raising a loan See also: lending out, borrowing, loaning out Syn. การยืม
ส่งดอก (v.) pay interest (on a loan) See also: deliver interest
หนี้เสีย (n.) non-performing loan See also: NPL, bad debt Syn. หนี้สูญ
หนี้เสีย (n.) non-performing loan See also: NPL, bad debt Syn. หนี้สูญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Garnet said she'd loan it to us.การ์เน็ทบอกว่าจะให้เรายืม
No, it's not me. Could you loan it to me?ไม่ค่ะ ไม่ใช่หนู ให้หนูยืมได้ไหมค่ะ?
Get a loan and pay meไปหายืมเงินมาจ่ายใช้ฉัน
It had a Smallville Savings and Loan band on it. She said a customer paid her, but-เงินนั่นมีตราประทับของธนาคารสมอลวิลล์ด้วยละ หล่อนบอกว่าเป็นเงินของลูกค้าที่จ่ายให้เธอ..
The Ruby's on loan from the raja of India and will be on display Wednesday night at the mayor's fund-raiser.ทับทิมถูกยืมมาแสดงจาก ราชาอินเดีย... และจะออกแสดงในคืนวันพุธ... ในงานการกุศลของนายกเทศมนตรี
We're gradually getting more members so I'll be able to repay the loan soonเราได้สมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ... ...ดังนั้นฉันจะสามารถหาเงินมาคืนได้ในไม่ช้า
Only daughter is on the run from loan sharksลูกสาวคนเดียว ถูกมาเฟียเงินกู้ตามล่าตัวอยู่
Kill those loan sharks insteadหาทางจัดการกับมาเฟียเงินกู้ก่อน
I need money to pay back loan sharksคิดดูดีๆนะ ฉันต้องการเงิน เพื่อเอาไปใช้หนี้มาเฟียเงินกู้
Well, I'd spare you a loan but I'm short on cash.เอ่อ เราพอจะมีเงินเก็บให้นายยืมนะ แต่ตอนนี้ไม่มีเงินสดน่ะ
Mr. Alvarez, Pedro you're delinquent in your loan payments.คุณ เปโดร อัลวาเรซ.. ...คุณค้างชำระเงินกู้ของคุณ
Well, you gonna loan me a cup of coffee?ก็ถ้าคุณจะให้กาแฟผมฟรีซักแก้ว

loan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
猎头[liè tóu, ㄌㄧㄝˋ ㄊㄡˊ, 猎头 / 獵頭] head hunting (for job placement, a loan word)
借词[jiè cí, ㄐㄧㄝˋ ㄘˊ, 借词 / 借詞] loan word; pretext
假借[jiǎ jiè, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ, 假借] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan
假借字[jiǎ jiè zì, ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧㄝˋ ㄗˋ, 假借字] loan character (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); character acquiring meanings by phonetic association; also called phonetic loan
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, 优惠贷款 / 優惠貸款] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, 两清 / 兩清] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties
外来成语[wài lái chéng yǔ, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄔㄥˊ ㄩˇ, 外来成语 / 外來成語] loan idiom
高利贷[gāo lì dài, ㄍㄠ ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ, 高利贷 / 高利貸] loan shark
奥利安[Ào lì ān, ㄠˋ ㄌㄧˋ ㄢ, 奥利安 / 奧利安] Orion (constellation, loan word); also written 獵戶座|猎户座
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, 善后借款 / 善後借款] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913
[kù, ㄎㄨˋ, 酷] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great
晒友[shài yǒu, ㄕㄞˋ ㄧㄡˇ, 晒友 / 曬友] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
晒客[shài kè, ㄕㄞˋ ㄎㄜˋ, 晒客 / 曬客] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
阿波罗[Ā bō luó, ㄚ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ, 阿波罗 / 阿波羅] Apollo (loan)
阿卡迪亚[Ā kǎ dí yà, ㄚ ㄎㄚˇ ㄉㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿卡迪亚 / 阿卡迪亞] Arcadia (loan)
班卓琴[bān zhuó qín, ㄅㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄑㄧㄣˊ, 班卓琴] banjo (loan)
贝斯[bèi sī, ㄅㄟˋ ㄙ, 贝斯 / 貝斯] bass (loan); bass guitar; Bes or Bisu, Egyptian protector god of households
粉丝[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, 粉丝 / 粉絲] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth
到期[dào qī, ㄉㄠˋ ㄑㄧ, 到期] become due (e.g. loans)
邦迪[bāng dí, ㄅㄤ ㄉㄧˊ, 邦迪] Bondi (name); band-aid (loan)
布尔乔亚[bù ěr qiáo yà, ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄑㄧㄠˊ ㄧㄚˋ, 布尔乔亚 / 佈爾喬亞] bourgeois (loan word)
布尔乔亚[bù ěr qiáo yà, ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄑㄧㄠˊ ㄧㄚˋ, 布尔乔亚 / 布爾喬亞] bourgeois (loan word)
加农[jiā nóng, ㄐㄧㄚ ㄋㄨㄥˊ, 加农 / 加農] cannon (loan word from English)
加农炮[jiā nóng pào, ㄐㄧㄚ ㄋㄨㄥˊ ㄆㄠˋ, 加农炮 / 加農炮] cannon (loan word from English)
起士[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 起士] cheese (loan word used in Taiwan)
借契[jiè qì, ㄐㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 借契] contract for a loan
酷鹏[kù péng, ㄎㄨˋ ㄆㄥˊ, 酷鹏 / 酷鵬] coupon (loan word)
拆息[chāi xī, ㄔㄞ ㄒㄧ, 拆息] daily interest on a loan
多米诺[duō mǐ nuò, ㄉㄨㄛ ㄇㄧˇ ㄋㄨㄛˋ, 多米诺 / 多米諾] domino (loan word)
代拿买特[dài ná mǎi tè, ㄉㄞˋ ㄋㄚˊ ㄇㄞˇ ㄊㄜˋ, 代拿买特 / 代拿買特] dynamite (loan)
伊妹儿[yī mèi r, ㄧ ㄇㄟˋ ㄖ˙, 伊妹儿 / 伊妹兒] email (loan)
法西斯[fǎ xī sī, ㄈㄚˇ ㄒㄧ ㄙ, 法西斯] fascist (loan word)
马克笔[mǎ kè bǐ, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄅㄧˇ, 马克笔 / 馬克筆] marker (loan); felt marker
菲力[fēi lì, ㄈㄟ ㄌㄧˋ, 菲力] fillet (loan word)
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, 通融] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan
格式塔[gé shì tǎ, ㄍㄜˊ ㄕˋ ㄊㄚˇ, 格式塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total
格斯塔[Gé sī tǎ, ㄍㄜˊ ㄙ ㄊㄚˇ, 格斯塔] Gestalt (loan); coherent whole; technical word used in psychology meaning the whole is more than the sum of its parts; holistic; integrated; total; also written 格式塔
荷尔蒙[hé ěr méng, ㄏㄜˊ ㄦˇ ㄇㄥˊ, 荷尔蒙 / 荷爾蒙] hormone (loan word); also called 激素

loan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
アンタイドローン[, antaidoro-n] (n) untied loan
インターバンクローン[, inta-bankuro-n] (n) inter-bank loan
インパクトローン[, inpakutoro-n] (n) impact loan
カードローン[, ka-doro-n] (n) card loan
クリーンローン[, kuri-nro-n] (n) clean loan
コール[, ko-ru] (n,vs) (1) (telephone) call; (telephone) ring; (n) (2) shout; call; chant; (3) (abbr) (See コールローン,コールマネー) call loan (e.g. 30-day call); call money; (4) coal; (adj-f) (5) (ksb
コールローン[, ko-ruro-n] (n) call loan
サムライ債[サムライさい, samurai sai] (n) samurai loan; yen-denominated loan
サラ金[サラきん, sara kin] (n) (abbr) (See サラリーマン金融) consumer financing firm; loan shark
ゼロクーポン債[ゼロクーポンさい, zeroku-pon sai] (n) zero coupon loan
ソブリンローン[, soburinro-n] (n) sovereign loan
両建て預金[りょうだてよきん, ryoudateyokin] (n) compulsory deposit in return for loan
借入金(P);借り入れ金(io)[かりいれきん, kariirekin] (n) loan; loan payable; debt; (P)
借用語[しゃくようご, shakuyougo] (n) borrowed word; loanword; loan word
募債[ぼさい, bosai] (n,vs) raising of a loan; loan floatation
抵当権者[ていとうけんしゃ, teitoukensha] (n) mortgagee; loan holder
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower
整理屋[せいりや, seiriya] (n) loan shark who specializes in refinancing debts
有る時払い[あるときばらい, arutokibarai] (n) paying loan installments whenever one happens to have money (instalments)
株式金融[かぶしききんゆう, kabushikikinyuu] (n) fund procurement by stock issue; stock collateral loan
焦げ付き融資[こげつきゆうし, kogetsukiyuushi] (n) uncollectible loan
短期ローン[たんきローン, tanki ro-n] (n) short-term loan
空貸し[からがし, karagashi] (n) demanding payment for a non-existent loan (lit
立て替える[たてかえる, tatekaeru] (v1,vt) (1) to pay an advance; to put down money on something; (2) to pay for another; to pay someone else's debt as a loan to him; (P)
街金[まちきん, machikin] (n) (col) (See サラ金) loan shark; Shylock
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment
貸付残高[かしつけざんだか, kashitsukezandaka] (n) debit balance; outstanding credit; outstanding loan
貸物[かしもの, kashimono] (n) (sometimes refers specifically to bedding) items for rent; items for loan
長期借款[ちょうきしゃっかん, choukishakkan] (n) long-term loan
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing
カタカナ語;片仮名語[カタカナご(カタカナ語);かたかなご(片仮名語), katakana go ( katakana go ); katakanago ( katakana go )] (n) (See 外来語) katakana word (esp. a loanword)
カタカナ語辞典[カタカナごじてん, katakana gojiten] (n) katakana dictionary; loanword dictionary
キャッシング[, kyasshingu] (n) (1) caching; (2) cashing; (3) taking out small loans; (P)
サブプライムローン;サブプライム・ローン[, sabupuraimuro-n ; sabupuraimu . ro-n] (n) subprime loan; subprime lending
サブプライム融資[サブプライムゆうし, sabupuraimu yuushi] (n) subprime lending in housing mortage market; housing loans to low-income, high-risk consumers
パンパスグラス[, panpasugurasu] (n) pampas grass (Cortaderia selloana)
ローン[, ro-n] (n) (1) loan; (2) roan; (3) lawn (i.e. short grass); (4) lawn (type of cotton cloth); (P)
ワラント債[ワラントさい, waranto sai] (n) warrant loan; bonds with warrants
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle)

loan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริคณห์[n.] (børikhon) EN: loan contract (secured by an indenture agreement) FR:
บริษัทซึ่งให้เงินกู้[n. exp.] (børisat seu) EN: loan company FR:
ให้กู้[v. exp.] (hai kū) EN: loan ; lend FR: prêter avec intérêt
การอนุมัติเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR:
การอนุมัติวงเงินกู้[n. exp.] (kān anumat ) EN: loan approval FR: acceptation d'une ligne de crédit [f]
การกู้[v.] (kān kū) EN: raising a loan FR:
การกู้ยืม[n.] (kān kūyeūm) EN: raising a loan FR:
การกู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ประกัน[n. exp.] (kān kūyeūm ) EN: collateral loan FR:
คำยืม[n. exp.] (kham yeūm) EN: loan word FR: emprunt [m] (ling.)
ขอกู้[v. exp.] (khø kū) EN: apply for a loan ; ask for a loan ; make a loan FR: demander un emprunt
กู้[v.] (kū) EN: borrow ; raise a loan ; lend FR: emprunter
กู้เงิน[v. exp.] (kū ngoen) EN: borrow money ; ask for a loan FR: emprunter de l'argent
กู้ยืมเงิน[v. exp.] (kūyeūm ngoe) EN: borrow money ; take on a loan FR: emprunter de l'argent
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[v. exp.] (kūyeūm ngoe) EN: take out a construction loan FR:
เงื่อนไขการกู้[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: loan terms FR:
เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoen hai k) EN: loan against collateral ; secured loan FR:
เงินให้กู้ยืม[n. exp.] (ngoen hai k) EN: loan FR:
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น [n. exp.] (ngoen hai k) EN: short-term loan FR:
เงินให้กู้ยืมระยะยาว[n. exp.] (ngoen hai k) EN: long-term loan FR:
เงินกู้[n.] (ngoenkū) EN: loan : money lent FR: prêt [m]
เงินกู้โดยไม่มีเงื่อนไข[n. exp.] (ngoenkū dōi) EN: untied loan FR:
เงินกู้โดยมีเงื่อนไข[n. exp.] (ngoenkū dōi) EN: tied loan FR:
เงินกู้โดยตรง[n. exp.] (ngoenkū dōi) EN: direct loan FR:
เงินกู้จากธนาคาร[n. exp.] (ngoenkū jāk) EN: bank loan FR: prêt bancaire [m]
เงินกู้จำนอง[n. exp.] (ngoenkū jam) EN: mortgage loan FR: prêt hypothécaire [m]
เงินกู้ค้างชำระ[n. exp.] (ngoenkū khā) EN: overdue loan FR:
เงินกู้ธนาคาร[n. exp.] (ngoenkū tha) EN: bank loan FR:
เงินกู้ที่ใช้หลักทรัพย์[n. exp.] (ngoenkū thī) EN: collateral loan ; loan against collateral ; loan on collateral FR:
เงินกู้ที่ไม่มีหลักประกัน[n. exp.] (ngoenkū thī) EN: unsecured loan FR:
เงินกู้ยืม[n. exp.] (ngoen kūyeū) EN: borrowings ; loan FR:
เงินกู้ยืมโดยการรับจำนอง[n. exp.] (ngoen kūyeū) EN: mortgage loan FR:
เงินกู้ยืมจากธนาคาร[n. exp.] (ngoen kūyeū) EN: bank loan FR:
เงินกู้ยืมระยะสั้น [n. exp.] (ngoen kūyeū) EN: short-term loan FR:
เงินกู้ยืมระยะยาว[n. exp.] (ngoen kūyeū) EN: long-term loan FR:
เงินปากถุง[n.] (ngoenpākthu) EN: brokerage ; fee ; service charge ; loan charges FR:
เงินต้น[n.] (ngoenton) EN: principal of a loan ; principal ; capital FR: capital [m] ; fonds [m]
เงินยืม[n. exp.] (ngoen yeūm) EN: loan FR:
หนี้เสีย[n. exp.] (nī sīa) EN: bad debt ; non-performing loan FR:
หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้[n. exp.] (nī thī mai ) EN: Non Performing Loan (NPL) FR:
ปริคณห์[n.] (parikhon) EN: loan contract FR:

loan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kreditvergabe {f}accommodation of a loan
Anpassungsdarlehen {n}adjustment loan
Entwicklungshilfekredit {m}aid loan
Annuitätendarlehen {n}annuity loan
Debitorenkredit {m}accounts receivable loan
Umschuldung {f}debt rescheduling; loan conversion
Leihfristverlängerung {f}renewal of a loan
Kommunalanleihe {f}municipal loan
Kurzausleihe {f}short-term loan
Tilgungsanleihe {f}amortization loan
Ausleihstatistik {f}loan statistics; circulation statistics
Loangoweber {m} [ornith.]Loanga Slender-billed Weaver
Ausleihfrist {f}loan period
Ausleihgebühr {f}loan charge
Ausleihstatus {m}loan status
Wertberichtigung {f} [fin.] | Wertberichtigung auf Beteiligungen | Wertberichtigung auf zweifelhafte Forderungenloan loss provision | allowance for loss on investments | allowance for doubtful accounts

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loan
Back to top