ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

borrowing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *borrowing*, -borrowing-

borrowing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
borrowing (n.) เงินหรือสิ่งที่ให้ยืม
English-Thai: HOPE Dictionary
borrowing(บอ'โรอิง) n. การยืม,
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขอยืม (n.) borrowing
การยืม (n.) borrowing Syn. การขอยืม
การหยิบยืม (n.) borrowing Syn. การยืม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dante's coming to Moscow on Friday. He's borrowing that apartment.ดันเต้มาถึงกรุงมอสโกในวันศุกร์ที่ เขายืมพาร์ทเมนต์ที่
I'm just borrowing some clean clothes. I'm not staying.ฉันเพียงขอยืมเสื้อผ้าสะอาด ฉันไม่อยู่หรอก
No, I was just borrowing it. Just testing it out, you know?ไม่ฉันก็แค่ยืมมัน เพียงการทดสอบมันออกมาคุณรู้ไหม?
We're just borrowing this vehicle to catch our ship to Paris, if someone could inform the appropriate authorities.คนใจดีช่วยแจ้งทางการให้ที
It's an old borrowing game kids play.มันเป็นเกมส์ขอยืมสำหรับเด็กเล่น
Oh yeah, I'm borrowing your razor. I need to shave my legs.อ๋อใช่ ฉันยืมมีดโกนพี่หน่อยสิ จะเอาไปโกนขนหน้าแข้ง
We're borrowing it.เราแค่ขอชิมนิดหน่อยเอง
I don't want you borrowing my tools.ฉันไม่อยากให้แกยืมเครื่องมือของฉัน
The U.S. Government has lost its credibility... so it's borrowing some of mine.ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐขาดความน่าเชื่อถือ เขาต้องยืมจากผม
I kept borrowing and borrowing.ฉันยืมเงินแล้วยืมเงินอีก
I told you I was only borrowing this money from the safe.ผมบอกแล้วว่า แค่ขอยืมเงินมาจากเซฟ
No more borrowing company DVDs and then just re-shrink-wrapping them.ไม่มีการยืมดีวีดีของบริษัท แล้วมาห่อกระดาษใหม่แล้วนะ

borrowing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
续借[xù jiè, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 续借 / 續借] extended borrowing (e.g. library renewal)

borrowing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カード破産[カードはさん, ka-do hasan] (n) personal bankruptcy caused by excessive card-loan borrowing
仮借[かしゃく, kashaku] (n,vs) (1) borrowing; pardon; extenuation; (2) borrowing a kanji with the same pronunciation to convey a certain term
借りっ放し[かりっぱなし, karippanashi] (n) borrowing without returning
借りパク[かりパク, kari paku] (n,vs) (col) (See パクる) borrowing without returning
借り取り[かりどり, karidori] (n) borrowing without returning
借り方[かりかた, karikata] (n) debtor; debit; way of borrowing
借り火[かりび, karibi] (n) borrowing fire; borrowed fire
恩借[おんしゃく, onshaku] (n,vs) loan; borrowing
押し借り;押借り[おしがり, oshigari] (n,vs) forced borrowing
オーバーボローイング[, o-ba-boro-ingu] (n) overborrowing
借り[かり, kari] (n) borrowing; debt; loan; (P)
貸借[たいしゃく, taishaku] (n,vs) loan; debit and credit; lending and borrowing; (P)

borrowing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกู้ยืมเงิน[n. exp.] (kān kūyeūm ) EN: borrowing FR:
การยืม[n.] (kān yeūm) EN: borrowing FR: emprunt [m]
การกู้ยืมมากเกินไป[n.] (kān kūyeūm ) EN: overborrowing FR:
เงินกู้ยืม[n. exp.] (ngoen kūyeū) EN: borrowings ; loan FR:

borrowing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausleihbestimmungen {pl}borrowing regulations
Neuverschuldung {f}new borrowings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า borrowing
Back to top