ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-literature-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น literature, *literature*,

-literature- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell them you've met a fascinating man that wants to talk literature to you all day.ที่ต้องการที่จะพูดคุยวรรณกรรมกับคุณตลอดทั้งวัน
We discuss literature here, not politics.เราวิเคราะห์วรรณกรรม ไม่ใช่การเมืองนะ
He's the biggest distributor and writer... of White Power literature and videos in L.A. County.เขาเป็นตัวเอ้แจก และเขียน... วรรณกรรมของ "ไวท์ พาวเวอร์" และวิดีโอ ในถิ่น แอลเอ
We're doing this whole black literature unit.เราจะต้องเรียนเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับอักษรของคนผิวดำ
Mr. Jones was earning a degree in engineering from Georgia Tech, a degree in English Literature from Harvard, and a law degree from Emory University here in Georgia, all with distinction....เขาได้รับปริญญาวิศวกรรม... ...จากจอร์เจียเท็ค ปริญญาอังกฤษจากฮาร์วาร์ด... ...และปริญญากฎหมาย...
It's not like this is great fucking literature or anything.เล่มหนาขนาดนี้หมดต้นไม้ไปกี่ต้นห้ะ.
They only allow non-denominational literature in the lobby.เค้าอนุญาติเฉพาะพวกที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาที่จะเข้าไปได้เท่านั้น
But today's literary judges champion only controversial writing I'm... I'm in despair over the current state of Japanese literature ls that so?แต่กรรมการสมัยนี้ ได้แต่ตัดสินตามกระแสเท่านั้น ผม...
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต
Hey, even Mr. Literature is hereพ่อนักประพันธ์ก็มาด้วยรึ
Stick with your literature I'm sorry, lppeiอย่างนายเขียนนิยายอย่างเดียวดีแล้ว ขอโทษนะอิปเป
Inspector, skip the literature lesson for another time, I'm blank in here.เก็บเรื่องนี้ให้ฉันวันหลัง ได้ไหม?

-literature- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北宋四大部书[Běi Sòng sì dà bù shū, ㄅㄟˇ ㄙㄨㄥˋ ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨ, 北宋四大部书 / 北宋四大部書] Four great compilations of Northern Song dynasty, namely Extensive records of the Taiping era (978) 太平廣記|太平广记, Imperial readings of the Taiping era 太平御覽|太平御览, Prime tortoise of the record bureau 冊府元龜|册府元龟, Finest blossoms in the garden of literature 文苑英華|
语文老师[yǔ wén lǎo shī, ㄩˇ ㄨㄣˊ ㄌㄠˇ ㄕ, 语文老师 / 語文老師] language and literature teacher
文史[wén shǐ, ㄨㄣˊ ㄕˇ, 文史] literature and history
文艺[wén yì, ㄨㄣˊ ㄧˋ, 文艺 / 文藝] literature and art
语文[yǔ wén, ㄩˇ ㄨㄣˊ, 语文 / 語文] literature and language
笔记[bǐ jì, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 笔记 / 筆記] take down (in writing); notes; a type of literature consisting mainly of short sketches

-literature- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンガージュマンの文学[アンガージュマンのぶんがく, anga-juman nobungaku] (n) (See アンガージュマン) literature politically or morally comitted to a cause
イギリス文学[イギリスぶんがく, igirisu bungaku] (n) (See 英文学) English literature
エクリチュール[, ekurichu-ru] (n) literature (fre
ノーベル文学賞[ノーベルぶんがくしょう, no-beru bungakushou] (n) Nobel Prize in Literature
フランス文学[フランスぶんがく, furansu bungaku] (n) French literature
プロレタリア文学[プロレタリアぶんがく, puroretaria bungaku] (n) proletarian literature
ラテン文学[ラテンぶんがく, raten bungaku] (n) Latin literature
リテラチャー[, riteracha-] (n) literature
リテラチュア[, riterachua] (n) literature
伝記文学[でんきぶんがく, denkibungaku] (n) biographical literature
佳句[かく, kaku] (n) beautiful passage of literature
出世作[しゅっせさく, shussesaku] (n) work of art or literature that brings fame
国学[こくがく, kokugaku] (n) (1) study of (ancient) Japanese literature and culture; (2) (arch) (See 大学・2) provincial school (under Japan's ritsuryo system and pre-Sui Chinese law); (P)
故事成語[こじせいご, kojiseigo] (n) idiom derived from historical events or classical literature of China
活字離れ[かつじばなれ, katsujibanare] (n,adj-no) aliteracy; loss of interest in or shift away from reading (especially serious) books or literature
浅茅[あさじ;あさぢ, asaji ; asadi] (n) (often used in literature as an example of a bleak landscape) (See 茅・ちがや) sparsely growing cogon grass; short cogon grass
英書[えいしょ, eisho] (n) English literature (book)
説話文学[せつわぶんがく, setsuwabungaku] (n) legendary literature; narrative literature
雑俳[ざっぱい, zappai] (n) playful literature originating from haiku

-literature- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt = ) EN: arts ; liberal arts ; literature ; art of letters FR: littérature [f]
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt =) EN: arts ; liberal arts ; literature FR: littérature [f]
บรรณ[n.] (ban) EN: book ; work ; literature FR: livre [m] ; ouvrage [m]
บรรณ-[pref.] (banna-) EN: book ; work ; literature FR: livre [m] ; ouvrage [m]
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
เอกสารกำกับยา[n. exp.] (ēkkasān kam) EN: accompanying literature FR: notice d'accompagnement [f]
การทบทวนวรรณกรรม[n. exp.] (kān thopthū) EN: literature review FR:
มุขปาฐะ[n.] (mukhapātha) EN: oral literature ; oral tradition FR:
มุขปาฐะ[n.] (mukkhapātha) EN: oral literature ; oral tradition FR:
นักอักษรศาสตร์[n. exp.] (nak aksønsā) EN: literature arts official FR:
วรรณกรรม[n.] (wannakam) EN: literary work ; writing ; literature FR: oeuvre littéraire [f] ; littérature [f]
วรรณกรรมเด็ก[n. exp.] (wannakam de) EN: children's literature FR:
วรรณกรรมลามก[n. exp.] (wannakam lā) EN: obscene literature FR: littérature obscène [f]
วรรณกรรมร่วมสมัย[n. exp.] (wannakam ru) EN: contemporary literature FR: littérature contemporaine [f]
วรรณกรรมไทย[n. exp.] (wannakam Th) EN: Thai literature FR:
วรรณคดี[n.] (wannakhadī) EN: literature ; belles-lettres FR: littérature [f]
วรรณคดีอเมริกัน[n. exp.] (wannakhadī ) EN: American Literature FR: littérature américaine [f]
วรรณคดีอังกฤษ[n. exp.] (wannakhadī ) EN: English Literature FR:
วรรณคดีเอก[n. exp.] (wannakhadī ) EN: masterpieces of literature FR: oeuvres majeures de la littérature [fpl] ; chefs-d'oeuvre de la littérature [mpl]
วรรณคดีเอกของไทย[n. exp.] (wannakhadī ) EN: masterpieces of Thai literature FR:
วรรณคดีฝรั่งเศส[n. exp.] (wannakhadī ) EN: French Literature FR: littérature française [f]
วรรณคดีคำสอน[n. exp.] (wannakhadī ) EN: didactic literature ; didactic text FR:
วรรณคดีลำนำ[n. exp.] (wannakhadī ) EN: Lum Num Literature FR:
วรรณคดีลาว[n. exp.] (wannakhadī ) EN: Lao literature FR: littérature laotienne [f]
วรรณคดีเปรียบเทียบ[n. exp.] (wannakhadī ) EN: comparative literature FR: littérature comparée [f]
วรรณคดีศาสนา[n. exp.] (wannakhadī ) EN: religious literature FR:
วรรณคดีไทย[n. exp.] (wannakhadī ) EN: Thai literature FR: littérature thaïe [f]
วายุภักษ์[n.] (wāyuphak) EN: mythical wind-eating bird ; name of an imaginary bird in classic Thai literature FR:

-literature- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trivialliteratur {f}cheap literature
Komparatistik {f}comparative literature
Gegenwartsliteratur {f}contemporary literature
Kriminalliteratur {f}crime literature
Mundartdichtung {f}dialect poetry; dialect literature
englischsprachige Literatur {f}English literature
Literatur {f} | fantastische Literaturliterature | fantasy literature
Sachliteratur {f}non-fiction literature
Heimatdichter {m}regional literature
Romanistik {f}(studies of) Romance languages and Literature
Fachliteratur {f}technical literature
Kolportageliteratur {f}trashy literature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -literature-
Back to top