ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lighting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lighting*, -lighting-

lighting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lighting (n.) การจัดแสง See also: การจัดไฟ, การส่องไฟ Syn. illumination
lighting (n.) การจุดไฟ Syn. ignition
English-Thai: HOPE Dictionary
lighting(ไล'ทิง) n. การจุดไฟ,การส่องแสงสว่าง,การจัดไฟ,อุปกรณ์ติดตั้งการส่องแสงสว่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lighting heatความร้อนจากไฟส่องสว่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lightingการส่องสว่าง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การก่อไฟ (n.) lighting See also: kindling, flaming Syn. การจุดไฟ
การจุดไฟ (n.) lighting See also: kindling, flaming Syn. การก่อไฟ
การติดไฟ (n.) lighting See also: kindling, flaming Syn. การจุดไฟ, การก่อไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thirty seconds to lighting change.อีก30 วิ.เปลี่ยนทางไฟ
Hey, Max, thanks for lighting the candle.เฮ้, แม็กซ์, ขอบคุณ ที่จุดเทียนนั่น.
Sitting in the sunlight on the veranda... the bright rays lighting her hair, she was a vision so beautiful... that, at first, my father could not believe his eyes.กำลังนั่งอาบแดดอยู่ที่ระเบียง กับเรือนผมที่สะท้อนแสง เธอช่างงดงามเหลือเกิน
He's lighting it! He's lighting it!เขากำลังจุดชนวน เขากำลังจุดชนวน!
They're lighting the lamps Go!พวกเขาจุดโคมแล้ว ไปซะ!
Anyway, why is the lighting on the people only?แล้วทำไมติดไฟเฉพาะตรงที่คนนั่งละ
The lighting ceremony begins.ไฟแห่งการเฉลิมฉลองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
I think I'm better at lighting street lamps than preaching.ผมว่า ผมทำได้แจ๋วนะเรื่องติดไฟเนี่ย เก่งกว่าการเทศน์อีก
Then I'm gonna watch you run around here like a chicken with his head cut off, lighting all your little friends on fire.แล้วก็จะนั่งดูแกวิ่งพล่าน เหมือนไก่ถูกตัดหัว พร้อมๆ กับที่จุดไฟเผาเพื่อนๆ แกด้วย
No, I'm a lighting director for stages.ไม่หรอก, ผมเป็นผู้กำกับแสงบนเวที
Cinematographer - LEE Mo-gae Lighting - OH Seung-cheolตากล้อง /ลี โม กี \ไฟ /โฮ ซึล-ซู\เพลง /โช ซุง-วู(MF)\แก้ไข/ ลี อุน-โซ
Cinematography BAEK Dong-hyun Lighting by JEONG Seong-cheolCinematography BAEK Dong-hyun Lighting by JEONG Seong-cheol

lighting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火柴[huǒ chái, ㄏㄨㄛˇ ㄔㄞˊ, 火柴] match (for lighting fire)
人工照亮[rén gōng zhào liàng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 人工照亮] artificial lighting
逆光[nì guāng, ㄋㄧˋ ㄍㄨㄤ, 逆光] backlighting (lighting design)
电照明[diàn zhào míng, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, 电照明 / 電照明] electric lighting
采光[cǎi guāng, ㄘㄞˇ ㄍㄨㄤ, 采光 / 採光] lighting; day lighting
照明[zhào míng, ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, 照明] lighting; illumination
天然照亮[tiān rán zhào liàng, ㄊㄧㄢ ㄖㄢˊ ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, 天然照亮] natural lighting
雏儿[chú ér, ㄔㄨˊ ㄦˊ, 雏儿 / 雛兒] newly hatched bird; fig. inexperienced person; fig. chick (slighting term for young woman); bimbo

lighting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセント照明[アクセントしょうめい, akusento shoumei] (n) accent lighting
プルレス[, pururesu] (n) remote-controlled lighting equipment (wasei
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] (n) {comp} lighting of a lamp
火付き[ひつき, hitsuki] (n) kindling a fire; lighting a fire
火入れ[ひいれ, hiire] (n) (1) fire pan; (2) heating; (3) first lighting (e.g. furnace); firing (e.g. forest); kindling; igniting; (4) pasteurization
火点し;火ともし[ひともし, hitomoshi] (n,vs) (1) lighting a torch; lighting up a lamp; (n) (2) person who leads a funeral procession with a torch
照明灯[しょうめいとう, shoumeitou] (n) light used for brightly lighting up a plaza, building, etc.
開炉[かいろ, kairo] (n) (See 閉炉) first lighting of the hearth in a Zen temple (first day of the 10th or 11th month)
ノクトビジョン;ノクトベジョン[, nokutobijon ; nokutobejon] (n) infrared imaging (with infrared lighting); noctovision
ハードウェアT&L[ハードウェアティーアンドエル, ha-doueatei-andoeru] (n) {comp} hardware transform and lighting; hardware T&L
ビーム球[ビームきゅう, bi-mu kyuu] (n) spotlight bulb (e.g. in interior lighting)
ライティング[, raiteingu] (n) (1) lighting; (2) writing
下車[げしゃ, gesha] (n,vs) alighting (from train, bus, etc.); getting off; (P)
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting)
伴食[ばんしょく, banshoku] (n,vs) (1) eating with a guest; (2) nominal official (a slighting term)
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
小使い;小使[こづかい, kodukai] (n) (sens) (See 用務員) janitor; caretaker; custodian; (slighting reference to a) handyman
投光照明[とうこうしょうめい, toukoushoumei] (n) floodlighting
火種[ひだね, hidane] (n) live coals (for firelighting); remains of fire; (P)
灯点し頃;火灯し頃;火点し頃;火ともし頃;火点しごろ;火点頃;燈ともし頃[ひともしごろ;ひとぼしごろ(火点し頃;火点しごろ;火点頃), hitomoshigoro ; hitoboshigoro ( hi sashi goro ; hi sashi goro ; hi ten goro )] (n) early evening; dusk; lamp-lighting time; lighting-up time
点火[てんか, tenka] (n,vs) ignition; lighting; set fire to; (P)
着陸[ちゃくりく, chakuriku] (n,vs) landing; alighting; touch down; (P)
逆光[ぎゃっこう, gyakkou] (n,adj-no) (abbr) (See 逆光線) backlighting; having a light source in front of the camera lens in photography
降り[ふり, furi] (n) (1) rainfall; snowfall; (2) (See 降りる) alighting; descending
降車[こうしゃ, kousha] (n,vs) alighting; getting off; getting down
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ランプ点灯[ランプてんとう, ranpu tentou] lighting of a lamp (LED)
光源モデル[こうげんモデル, kougen moderu] lighting model
照射処理[しょうしゃしょり, shoushashori] lighting
強調表示[きょうちょうひょうじ, kyouchouhyouji] highlighting (vs)
強調表示フィルタ[きょうちょうひょうじフィルタ, kyouchouhyouji firuta] highlighting filter
顕示性[けんじせい, kenjisei] highlighting

lighting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจุดไฟ[n. exp.] (kān jut fai) EN: lighting FR: allumage [m]
การก่อไฟ[n. exp.] (kān kø fai) EN: lighting FR:
การติดไฟ[n. exp.] (kān tit fai) EN: lighting ; kindling ; flaming FR:
แสงสว่างไม่เพียงพอ[n. exp.] (saēngsawāng) EN: inadequate lighting FR: éclairage insuffisant [m]
เสาไฟฟ้าแสงสว่าง[n. exp.] (sao faifā s) EN: lighting pole FR: poteau d'éclairage [m]
วชิระ[n.] (wachira) EN: lighting ; thunderbolt FR: éclair [m]
วชิร-[pref.] (wachira-) EN: lighting ; thunderbolt FR: éclair [m]
การไฮไลท์[n.] (kān hailai) EN: highlighting FR:
ขอดค่อน[v.] (khøtkhøn) EN: be sarcastic ; slur ; disparage ; make a slighting remark ; taunt ; gibe (at) ; ridicule FR:

lighting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckenbeleuchtung {f}ceiling lighting
Notbeleuchtung {f}emergency lighting
Innenbeleuchtung {f}interior lighting
Außenbeleuchtung {f}outside lighting
Raumbeleuchtung {f}room lighting
Bereitschaftslicht {n}stand-by lighting
Straßenbeleuchtung {f}street lighting
Diktogrammleuchte {f}exit lighting; exit sign
Beleuchtungssteuerung {f}lighting control
Beleuchtungsabdeckung {f}lighting fixture covering
Beleuchtungskörper {m}lighting fixture
Beleuchtungstechnik {f}lighting technology
Lichtanlage {f}lighting system
Lichteffekt {m}lighting effect
Lichtleitung {f}lighting wire
Lichtverhältnisse {pl}lighting conditions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lighting
Back to top