ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lifestyle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lifestyle*, -lifestyle-

lifestyle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lifestyle (n.) วิถีทางการดำเนินชีวิต See also: ลีลาชีวิต, รูปแบบการดำเนินชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
lifestylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lifestylesรูปแบบการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, she certainly did take advantage of the lifestyle my success afforded her.สงสัยเธอคงคิดว่าคงจะมีชีวิตที่ดีกว่าความสุขที่ผมมอบให้
You've got your lifestyle channels there, a bit of Trisha.คุณจะได้ช่องส่วนตัวของคุณแล้วก็ ทริช่า ด้วย
That's as long as it'll last when you got the baggage we do and the lifestyle we got.เวลาเห็นกระเป๋า เราก็รู้ไลฟ์สไตล์
We'd like to retire and maintain our lifestyle without paying a lot of taxes.เราอยากเกษียณและอยู่แบบสบาย โดยไม่ต้องเสียภาษีมาก
So... anyway, I lived the gay lifestyle for a while.ยังไงก็ตามผมก็เป็นเกย์มา ในระยะเวลาหนึ่ง
I came back from paris early to put together my lookbook, and if they like what they see, it could be the beginning of an entire lifestyle collection.แม่รีบกลับมาจากปารีสเร็วขึ้น เพื่อเตรียมตัวนำเสนองาน และถ้าฝั่งนู้นชอบงานของแม่ละก็ ครั้งนี้หละจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของคลอเล็กชั้นไลฟ์สไตล์
That's the proper lifestyle for common people like usคนทั่วๆ ไปแบบเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้
Look, I can't promise you the kind of lifestyle that Colton could.ผมไม่อาจสัญญาว่า ผมจะให้ชีวิตได้เหมือนโคลตัน
I'm sure your girlfriend isn't aware of the beggar lifestyle you're living.ฉันมั่นใจ ว่าแฟนของคุณ ต้องไม่รู้ว่า คุณมีชีวิตอยู่เหมือนขอทานแบบนี้
Seems like your lifestyle is nothing good.ดูเหมือนการใช้ชีวิตของคุณ จะไม่มีอะไรดีนะ
Her lifestyle is completely disposable.การใช้ชีวิตของหล่อนยุ่งเหยิงจริง ๆ
It's not a lifestyle choice, Bella.ไม่ใช่ว่าฉันเลือกได้ เบลล่า

lifestyle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钟鸣鼎食[zhōng míng dǐng shí, ㄓㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄕˊ, 钟鸣鼎食 / 鐘鳴鼎食] extravagant lifestyle
生活方式[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, 生活方式] way of life; lifestyle

lifestyle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モデルノロギオ[, moderunorogio] (n) modernologio (Kon Waziro's lifestyle observation)
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
生活スタイル[せいかつスタイル, seikatsu sutairu] (n) lifestyle
逸楽生活[いつらくせいかつ, itsurakuseikatsu] (n) a life given up to pleasure; pleasure-seeking lifestyle
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle)
リビング[, ribingu] (n) (1) living; lifestyle; (2) (abbr) living room; (P)
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
生活残業[せいかつざんぎょう, seikatsuzangyou] (n,vs) (working) overtime to make ends meet (to support one's lifestyle)
畜生道[ちくしょうどう, chikushoudou] (n) (1) {Buddh} (See 六道) animal realm; (2) unforgivable action; indefensible lifestyle; (3) incest
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos
身につく;身に付く[みにつく, minitsuku] (exp,v5k) (1) to master (e.g. a skill); to become accustomed to (e.g. a lifestyle); to acquire (e.g. a habit); (2) (See 悪銭身に付かず) to retain

lifestyle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไลฟ์สไตล์ ; ไลฟสไตล์[n.] (laisatai ; ) EN: lifestyle FR:
ติดดิน[v. exp.] (tit din) EN: live humbly ; maintain a simple lifestyle FR: garder les pieds sur terre
วิถีชีวิต[n. exp.] (withī chīwi) EN: way of life ; lifestyle ; life-style ; life style FR: mode de vie [m]

lifestyle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensstil {m}lifestyle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lifestyle
Back to top