ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lifestyle*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lifestyle, -lifestyle-

*lifestyle* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lifestyle (n.) วิถีทางการดำเนินชีวิต See also: ลีลาชีวิต, รูปแบบการดำเนินชีวิต
English-Thai: HOPE Dictionary
lifestylen. วิถีทางการดำเนินชีวิต,ลีลาชีวิต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lifestylesรูปแบบการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm enjoying a peaceful lifestyle a lotฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My life is The Truman Show. The Truman Show is a lifestyle. It's a noble life.ชีวิตฉันคือทรูแมนโชว์ ทรูแมนโชว์คือวิถีชีวิตชีวิตที่ดีงาม
Well, she certainly did take advantage of the lifestyle my success afforded her.สงสัยเธอคงคิดว่าคงจะมีชีวิตที่ดีกว่าความสุขที่ผมมอบให้
It's the Giang Hu tighter lifestyle... kill or be killed.มันเป็นวิธีชีวิตของนักสู้เกียงฮู... ถ้าไม่ฆ่าก็ถูกฆ่า
They must've loved your aberrant lifestyle. I dated a Mormon guy once.พวกนี้ชอบในความเบี่ยงเบนของเรา ชั้นเคยเดทกับเค้าครั้งนึง
You've got your lifestyle channels there, a bit of Trisha.คุณจะได้ช่องส่วนตัวของคุณแล้วก็ ทริช่า ด้วย
Not hard to figure out his lifestyle. Is it?เห็นปุ๊บก็รู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไง
That's as long as it'll last when you got the baggage we do and the lifestyle we got.เวลาเห็นกระเป๋า เราก็รู้ไลฟ์สไตล์
We'd like to retire and maintain our lifestyle without paying a lot of taxes.เราอยากเกษียณและอยู่แบบสบาย โดยไม่ต้องเสียภาษีมาก
So... anyway, I lived the gay lifestyle for a while.ยังไงก็ตามผมก็เป็นเกย์มา ในระยะเวลาหนึ่ง
I came back from paris early to put together my lookbook, and if they like what they see, it could be the beginning of an entire lifestyle collection.แม่รีบกลับมาจากปารีสเร็วขึ้น เพื่อเตรียมตัวนำเสนองาน และถ้าฝั่งนู้นชอบงานของแม่ละก็ ครั้งนี้หละจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของคลอเล็กชั้นไลฟ์สไตล์
And the wonderful thing is that now she has given up that lifestyle... and is ready to marry Bobby Bedi now!และที่ดีที่สุดคือ ตอนนี้เธอเบื่อชีวิตแบบนั้น
You come to London and see my lifestyle... and we get to know each other.... after that I am ready to come back here...คุณมาดุแลความเป็นอยู่ ของฉันที่ลอนดอน... และเราเข้าใจกันดีแล้ว หลังจากนั้น ฉันพร้อม ที่จะกลับมาที่นี่...

*lifestyle* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钟鸣鼎食[zhōng míng dǐng shí, ㄓㄨㄥ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄧㄥˇ ㄕˊ, 钟鸣鼎食 / 鐘鳴鼎食] extravagant lifestyle
生活方式[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, 生活方式] way of life; lifestyle

*lifestyle* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まったり[, mattari] (adj-f) (1) rich (taste); full-bodied (flavour, flavor); mellow(ness); (2) laid-back (lifestyle)
モデルノロギオ[, moderunorogio] (n) modernologio (Kon Waziro's lifestyle observation)
リビング[, ribingu] (n) (1) living; lifestyle; (2) (abbr) living room; (P)
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS
一所不住[いっしょふじゅう, isshofujuu] (n) (1) vagrant; (2) transient lifestyle
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos
生活スタイル[せいかつスタイル, seikatsu sutairu] (n) lifestyle
生活残業[せいかつざんぎょう, seikatsuzangyou] (n,vs) (working) overtime to make ends meet (to support one's lifestyle)
畜生道[ちくしょうどう, chikushoudou] (n) (1) {Buddh} (See 六道) animal realm; (2) unforgivable action; indefensible lifestyle; (3) incest
襟付き;襟付;襟つき[えりつき, eritsuki] (adj-no) (1) collared; having a collar; (n) (2) (arch) lifestyle; circumstances; what can be observed about one's wealth by looking at one's collar; (3) (obsc) (See 襟元) one's collar when wearing multiple kimonos
身につく;身に付く[みにつく, minitsuku] (exp,v5k) (1) to master (e.g. a skill); to become accustomed to (e.g. a lifestyle); to acquire (e.g. a habit); (2) (See 悪銭身に付かず) to retain
逸楽生活[いつらくせいかつ, itsurakuseikatsu] (n) a life given up to pleasure; pleasure-seeking lifestyle

*lifestyle* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไลฟ์สไตล์ ; ไลฟสไตล์[n.] (laisatai ; ) EN: lifestyle FR:
ติดดิน[v. exp.] (tit din) EN: live humbly ; maintain a simple lifestyle FR: garder les pieds sur terre
วิถีชีวิต[n. exp.] (withī chīwi) EN: way of life ; lifestyle ; life-style ; life style FR: mode de vie [m]

*lifestyle* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensstil {m}lifestyle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lifestyle*
Back to top