ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

life-size

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *life-size*, -life-size-

life-size ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
life-size (adj.) ที่มีขนาดเท่าตัวจริง Syn. life-sized
life-sized (adj.) ที่มีขนาดเท่าตัวจริง Syn. life-size
English-Thai: HOPE Dictionary
life-size(ไลฟฺ'ไซซ) adj. เกี่ยวกับขนาดธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต,เกี่ยวกับขนาดธรรมชาติของคนที่มีชีวิตอยู่., Syn. life-sized
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวจริง (n.) life-size See also: life-like Ops. ตัวปลอม
เท่าตัว (adj.) life-size
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our senses work fine for life-size objects moving at mammal speeds, but are ill-adapted for the wonderland laws of lightspeed.ความรู้สึกของเราทำงาน ได้ดีสำหรับวัตถุชีวิตขนาด ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ในการเลี้ยงลูกด้วยนม แต่ไม่ดีเหมาะสำหรับกฎหมาย ดินแดนมหัศจรรย์ของ แสงความเร็ว
I could not believe I would find a life-sized cutout of "Queen Q" in a place like this.ครับ ผมแทบไม่อยากเชื่อว่าผมจะพบป้าย ควีนQ ขนาดเท่าตัวจริงในสถานที่แบบนี้
000; Life-sized cutout of Queen Q: priceless}บางที คุณหนูน่าจะถอยห่างจากเรื่องอย่างนี้นะครับ
000 225)}Life-size Queen Q Cutout :Life-size Queen Q Cutout :
I'm not into guys who look like life-sized cartoon wieners.ฉันไม่ชอบผู้ชาย ที่ดูเหมือนการ์ตูนไส้กรอกเวียนนา ขนาดเท่าคนจริงหรอกย่ะ

life-size ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライフサイズ[, raifusaizu] (n) life-size
ダッチワイフ[, dacchiwaifu] (n) (1) life-sized doll used for masturbation (wasei
等身大[とうしんだい, toushindai] (n) life-size(d)

life-size ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาดเท่าคน[adj.] (khanāt thao) EN: life-size ; life-sized FR:
ตัวจริง[adj.] (tūa jing ) EN: life-size FR: en personne ; en chair et en os (loc.)
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า life-size
Back to top