ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lesion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lesion*, -lesion-

lesion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lesion (n.) การบาดเจ็บ Syn. injury, hurt
English-Thai: HOPE Dictionary
lesion(ลี'เชิน) n. บาดแผล,แผล,รอยแผลแถบหนึ่งของผิวหนัง,รอยโรคของเนื้อเยื่อ, Syn. hurt
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lesionรอยโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lesionsรอยแผล, รอยโรค, ตำแหน่งที่เกิด, ร่องรอย, ความผิดปกติทางโครงสร้าง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got a neuroanatomic lesion affecting my reticular activating system.ฉันมีแผลฟกช้ำที่ประสาท ส่งผลถึงระบบสมองของฉัน
If a lesion took out the sympathetic innervation of her heart,ถ้ารอยช้ำทำให้อาการทางประสาทหายไป ความบกพร่องในหัวใจ
I see superficial lesion on the lateral aerior surface.ฉันพบรอยถลอก ที่ด้านข้าง ของกันชนด้านหน้า
This lesion on the neck is how the poison was introduced into the bloodstream, percutaneously.มีแผลทะลุตรงคอ ทำให้พิษเข้าสู่ร่างกาย ซึมสู่กระแสเลือด
The lesion tested negative for any poison.ผลการตรวจ\ ไม่ตรงกับพิษชนิดใด
Instead, it completely disappeared, leaving no lesions.นี่มันอยู่นอกเหนือ จากที่เคยประเมินเอาไว้
I found no evidence of lesions, hemorrhaging, tumors.ไม่พบร่องรอยอะไร ไม่มีอาการเลือดค้าง บวม
Comparing homologous lesions in the tissue of animals... and corresponding...เปรียบเทียบแผลคล้ายคลึงกัน ในเนื้อเยื่อของสัตว์ และสอดคล้อง
See all those lesions in the lining?ดูบาดแผลตามทางพวกนี้สิ
What if it's a core lesion?จะเป็นอะไรถ้าเป็นรอยแผลหลัก
Bilateral lesions in the temporal lobes,ีมีบักเตรีใน เทมเปอรัล โลบ
The fact that the m.R.I. Showed no lesions on the temporal lobeเป็นความจริงเหมือนMRIแสดงถึงtemporal lobe

lesion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前部皮层下损伤[qián bù pí céng xià sǔn shāng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 前部皮层下损伤 / 前部皮層下損傷] anterior subcortical lesions
基底神经节孙损伤[jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 基底神经节孙损伤 / 基底神經節孫損傷] basal ganglia lesions
迟发性损伤[chí fā xìng sǔn shāng, ㄔˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 迟发性损伤 / 遲發性損傷] delayed lesion

lesion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
前がん病変[ぜんがんびょうへん, zenganbyouhen] (n) precancerous lesion
原発巣[げんぱつそう, genpatsusou] (n) (See 転移巣) primary lesion
転移巣[てんいそう, ten'isou] (n) (See 原発巣) metastatic lesion
病変[びょうへん, byouhen] (n) lesion; pathological change

lesion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผล[n.] (phlaē) EN: wound ; lesion ; cut ; sore ; contusion FR: blessure [f] ; lésion [f] ; plaie [f] ; coupure [f] ; contusion [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lesion
Back to top