ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leopard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leopard*, -leopard-

leopard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leopard (n.) ผ้าขนสัตว์จากเสือดาว
leopard (n.) เสือดาว
English-Thai: HOPE Dictionary
leopard(เลพ'เพิร์ด) n. เสือดาว,หนังเสือดาว,แมวที่คล้ายเสือดาว
leopardess(เลพ'เพิร์ดดิส) n. เสือดาวตัวเมีย
English-Thai: Nontri Dictionary
leopard(n) เสือดาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาว (n.) leopard Syn. เสือดาว
เสือดาว (n.) leopard See also: Panthera pardus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More leopard than seal, if you ask me.โหดกว่าเสือดาวอีกถ้าถามผมนะ
A leopard doesn't change its spots.เสือไม่มีวันทิ้งลายหรอก
Ooh. ooh. the leopard print baby doll.โอ้ว โอ้ว ชุดเสื้อในพิมพ์ลายเสือดาว
There's a guy who does leopard style, I don't want...ที่พระเอกใช้เพลงหมัดเสือดาวอะ ผมอยากดู
Oh, my gosh! The giant Somalian leopard tortoise!พระเจ้า กระโหลกของเสือดาวยักษ์แห่งโซมาเลีย
My God, it looks like an actual leopard made it.ให้ตาย อย่างกับเสือดาวมาทำเอง
This one or the leopard print?ตัวนี้ หรือว่า ลายเสือดาวดี?
Yeah, a leopard and his spots, you know?ก็ใช่ เเต่เสือมันไม่ทิ้งลายง่ายๆหรอกน่ะ คุณรู้ไหม ?
"and some leopard or panther or whatnot had escaped."และมีเสือดาวหรือเสือดำ หรือสัตว์อื่นหลบหนีไปได้
I get a boner just knowing every man in here would crawl naked over broken glass smeared in leopard shit to sniff the sweaty nutsack of the man who takes her to bed every night.แซมดูสวยมากวันนี้ ราวกับเป็นดาราฮอลลีวู้ดจากยุค 1950 ดาราหนังที่บังเอิญหลงมา
Leopard style, dragon style. Fight to the air, fight on water.หมัดเสือดาว หมัดมังกร เหอะเหินเอย สู้ในน้ำเอย
I was thinking with the leopard, we could add this belt-- n!ผมกำลังคิดถึงผ้าขนสัตว์ลายเสื้อดาว เราเอามันมารวมกับเข็มขัดได้

leopard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狸子[lí zi, ㄌㄧˊ ㄗ˙, 狸子] leopard cat
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, 狸猫] leopard cat
[bào, ㄅㄠˋ, 豹] leopard; panther
豹子[bào zi, ㄅㄠˋ ㄗ˙, 豹子] leopard
金钱豹[jīn qián bào, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, 金钱豹 / 金錢豹] leopard
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一斑] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard

leopard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンサー[, pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus)
ヒョウ柄;豹柄;ひょう柄[ひょうがら(豹柄;ひょう柄);ヒョウがら(ヒョウ柄), hyougara ( hyou gara ; hyou gara ); hyou gara ( hyou gara )] (n) leopard print (design)
ベンガル山猫[ベンガルやまねこ;ベンガルヤマネコ, bengaru yamaneko ; bengaruyamaneko] (n) (uk) leopard cat (Prionailurus bengalensis)
レオパード[, reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur
レオパードシャープノーズパファー[, reopa-dosha-puno-zupafa-] (n) leopard sharpnose puffer (Canthigaster leoparda); leopard toby
レオポン[, reopon] (n) leopon (offspring born of a male leopard and a female lion)
レパードシャーク;レオパードシャーク;カリフォルニアドチザメ[, repa-dosha-ku ; reopa-dosha-ku ; kariforuniadochizame] (n) leopard shark (Triakis semifasciata, species found along the Pacific coast of North America)
対馬山猫[つしまやまねこ;ツシマヤマネコ, tsushimayamaneko ; tsushimayamaneko] (n) (uk) Tsushima cat (variety of leopard cat, Prionailurus bengalensis euptailurus)
檜扇;桧扇[ひおうぎ, hiougi] (n) (1) formal folding fan made of hinoki cypress; (2) blackberry lily (Belamcanda Chinensis); leopard lily; leopard flower
豹海豹[ひょうあざらし;ヒョウアザラシ, hyouazarashi ; hyouazarashi] (n) (uk) leopard seal (Hydrurga leptonyx)
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards)
マーゲイ[, ma-gei] (n) margay (Leopardus wiedii)
四獣[しじゅう, shijuu] (n) (1) four beasts (tiger, leopard, black bear, and brown bear); (2) (See 四神) four gods said to rule over the four directions
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior
麒麟座[きりんざ, kirinza] (n) Giraffe (constellation); Cameleopardalis

leopard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots FR:
แมวดาว[n.] (maēodāo) EN: Leopard Cat ; Prionailurus bengalensis FR: Prionailurus bengalensis
แมวน้ำเสือดาว[n. exp.] (maēonām seū) EN: leopard seal FR: léopard de mer [m]
ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา[n. exp.] (phīseūa kat) EN: Leopard Lacewing FR:
ผีเสื้อเสือดาวเล็ก[n. exp.] (phīseūa seū) EN: Small Leopard FR:
ผีเสื้อเสือดาวใหญ่[n. exp.] (phīseūa seū) EN: Common Leopard FR:
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadam Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือดาว[n.] (seūadāo) EN: leopard ; Panthera pardus FR: léopard [m] ; Panthera pardus
เสือดาวหิมะ[n. exp.] (seūadāo him) EN: Snow leopard ; Ounce ; Panthera uncia FR: panthère des neiges [f] ; léopard des neiges [m] ; Panthera uncia
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadāo Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือลายเมฆ[n. exp.] (seūa lāi mē) EN: Clouded Leopard FR:
ทวีปี[n.] (thawīpī) EN: tiger ; leopard FR:
ตุ๊กแกเสือดาว[n. exp.] (tukkaē seūa) EN: leopard gecko FR:
ปลากะรังจุดฟ้า[n. exp.] (plā karang ) EN: Plectropomus leopardus FR:

leopard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leopard {m} [zool.] | Leoparden
Leoparden-Schleimfisch {m}; Leoparden-Lippenzähner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leopard
Back to top