ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*leopard*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น leopard, -leopard-

*leopard* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leopard (n.) ผ้าขนสัตว์จากเสือดาว
leopard (n.) เสือดาว
English-Thai: HOPE Dictionary
leopard(เลพ'เพิร์ด) n. เสือดาว,หนังเสือดาว,แมวที่คล้ายเสือดาว
leopardess(เลพ'เพิร์ดดิส) n. เสือดาวตัวเมีย
English-Thai: Nontri Dictionary
leopard(n) เสือดาว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาว (n.) leopard Syn. เสือดาว
เสือดาว (n.) leopard See also: Panthera pardus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More leopard than seal, if you ask me.โหดกว่าเสือดาวอีกถ้าถามผมนะ
A leopard doesn't change its spots.เสือไม่มีวันทิ้งลายหรอก
Ooh. ooh. the leopard print baby doll.โอ้ว โอ้ว ชุดเสื้อในพิมพ์ลายเสือดาว
I was thinking with the leopard, we could add this belt-- n!ผมกำลังคิดถึงผ้าขนสัตว์ลายเสื้อดาว เราเอามันมารวมกับเข็มขัดได้
Echo Charlie Zero, this is Leopard's Rest Lodge. Over.เอคโค่ ชาลี ซีโร่, นี่คือบ้านพักอุทยานเสือดาว ตอบด้วย
I'm a guest at Leopard's Rest Lodge.ผมเป็นแขกพักอยู่ที่บ้านพักอุทยานเสือดาว
There's a guy who does leopard style, I don't want...ที่พระเอกใช้เพลงหมัดเสือดาวอะ ผมอยากดู
Oh, my gosh! The giant Somalian leopard tortoise!พระเจ้า กระโหลกของเสือดาวยักษ์แห่งโซมาเลีย
Def Leopard. Oh, my God, Rick Savage.เดฟ เลปพาร์ท โอ พรเจ้า ริ้ค ซาเวจ
Sea Leopard's just pitching a fit.ยานเสือดาวทะเลเพิ่งจะลดระดับเทียบท่าจอด
Beast which I saw has the body of a leopard, but had feet of a bear and was the lion's mouth.เจ้าอุสรกายที่ฉันเห็น มีกายเป็นเสือดาว มีอุ้งเท้าของหมี และปากนั้นเป็นราชสีห์
In math, there's leopards, chipmunks, giraffes.วิชาคณิตศาสตร์ มีกลุ่มเสือดาว กระรอก ยีราฟ

*leopard* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狸子[lí zi, ㄌㄧˊ ㄗ˙, 狸子] leopard cat
狸猫[lí māo, ㄌㄧˊ ㄇㄠ, 狸猫] leopard cat
[bào, ㄅㄠˋ, 豹] leopard; panther
一斑[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一斑] lit. one spot (on the leopard); fig. one small item in a big scheme
豹子[bào zi, ㄅㄠˋ ㄗ˙, 豹子] leopard
金钱豹[jīn qián bào, ㄐㄧㄣ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠˋ, 金钱豹 / 金錢豹] leopard
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard

*leopard* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャガーネコ[, jaga-neko] (n) oncilla (Leopardus tigrinus); little spotted cat; tigrillo; cunaguaro; tiger cat
パンサー[, pansa-] (n) panther; leopard (Panthera pardus)
ヒョウ属[ヒョウぞく, hyou zoku] (n) Panthera (genus of the cat family Felidae containing tigers, lions, jaguars, and leopards)
ヒョウ柄;豹柄;ひょう柄[ひょうがら(豹柄;ひょう柄);ヒョウがら(ヒョウ柄), hyougara ( hyou gara ; hyou gara ); hyou gara ( hyou gara )] (n) leopard print (design)
ベンガル山猫[ベンガルやまねこ;ベンガルヤマネコ, bengaru yamaneko ; bengaruyamaneko] (n) (uk) leopard cat (Prionailurus bengalensis)
マーゲイ[, ma-gei] (n) margay (Leopardus wiedii)
レオパード[, reopa-do] (n) leopard (Panthera pardus); leopard fur
レオパードシャープノーズパファー[, reopa-dosha-puno-zupafa-] (n) leopard sharpnose puffer (Canthigaster leoparda); leopard toby
レオポン[, reopon] (n) leopon (offspring born of a male leopard and a female lion)
レパードシャーク;レオパードシャーク;カリフォルニアドチザメ[, repa-dosha-ku ; reopa-dosha-ku ; kariforuniadochizame] (n) leopard shark (Triakis semifasciata, species found along the Pacific coast of North America)
四獣[しじゅう, shijuu] (n) (1) four beasts (tiger, leopard, black bear, and brown bear); (2) (See 四神) four gods said to rule over the four directions
対馬山猫[つしまやまねこ;ツシマヤマネコ, tsushimayamaneko ; tsushimayamaneko] (n) (uk) Tsushima cat (variety of leopard cat, Prionailurus bengalensis euptailurus)
檜扇;桧扇[ひおうぎ, hiougi] (n) (1) formal folding fan made of hinoki cypress; (2) blackberry lily (Belamcanda Chinensis); leopard lily; leopard flower
豹海豹[ひょうあざらし;ヒョウアザラシ, hyouazarashi ; hyouazarashi] (n) (uk) leopard seal (Hydrurga leptonyx)
豼貅[ひきゅう, hikyuu] (n) ferocious leopard-like beast; brave warrior
麒麟座[きりんざ, kirinza] (n) Giraffe (constellation); Cameleopardalis

*leopard* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กมลสันดานแก้ยาก[xp] (kamonsandān) EN: it's difficult to change one's natural character ; a leopard can't change its spots FR:
แมวดาว[n.] (maēodāo) EN: Leopard Cat ; Prionailurus bengalensis FR: Prionailurus bengalensis
แมวน้ำเสือดาว[n. exp.] (maēonām seū) EN: leopard seal FR: léopard de mer [m]
ผีเสื้อกะทกรกธรรมดา[n. exp.] (phīseūa kat) EN: Leopard Lacewing FR:
ผีเสื้อเสือดาวเล็ก[n. exp.] (phīseūa seū) EN: Small Leopard FR:
ผีเสื้อเสือดาวใหญ่[n. exp.] (phīseūa seū) EN: Common Leopard FR:
ปลากะรังจุดฟ้า[n. exp.] (plā karang ) EN: Plectropomus leopardus FR:
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadam Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือดาว[n.] (seūadāo) EN: leopard ; Panthera pardus FR: léopard [m] ; Panthera pardus
เสือดาวหิมะ[n. exp.] (seūadāo him) EN: Snow leopard ; Ounce ; Panthera uncia FR: panthère des neiges [f] ; léopard des neiges [m] ; Panthera uncia
เสือดาวอินโดจีน[n. exp.] (seūadāo Ind) EN: Indochinese leopard ; South-Chinese leopard ; Panthera pardus delacouri FR: Panthera pardus delacouri
เสือลายเมฆ[n. exp.] (seūa lāi mē) EN: Clouded Leopard FR:
ทวีปี[n.] (thawīpī) EN: tiger ; leopard FR:
ตุ๊กแกเสือดาว[n. exp.] (tukkaē seūa) EN: leopard gecko FR:

*leopard* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leopard {m} [zool.] | Leoparden
Leoparden-Schleimfisch {m}; Leoparden-Lippenzähner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *leopard*
Back to top