ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legislative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legislative*, -legislative-

legislative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legislative (adj.) เกี่ยวกับการออกกฎหมาย See also: เกี่ยวกับการบัญญัติกฎหมาย
legislative (adj.) เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ
English-Thai: HOPE Dictionary
legislative(เลจ'จิสเลทิฟว) adj. เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับสภานิติบัญญัติ. n. สภานิติบัญญัติ., Syn. constitutional
English-Thai: Nontri Dictionary
legislative(adj) ในทางนิติบัญญัติ,เกี่ยวกับกฎหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legislative actบทบัญญัติที่ออกโดยผ่านสภานิติบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Legislative amendmentsการแก้ไขกฎหมาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางกฎหมาย (adj.) legislative Syn. ตามกฎหมาย
สภานิติบัญญัติ (n.) legislative assembly See also: legislature
อำนาจนิติบัญญัติ (n.) legislative power
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What are the two legislative branches of Congress called?สิ่งที่ทั้งสองสาขากฎหมาย ของสภาคองเกรสเรียกว่ามีอะไรบ้าง
Mr. Lin, from the Legislative Assemblyคุณหลินจาก ลีจีสเลตีฟ แอสเซมบรี้
I work at the Legislative Assemblyผมทำงานที่เลจีสเลทีฟ แอสเซมบรี้
Lionel whitney, legislative liaison with the d.O.D.ผมไลโอเนล วิทนีย์ครับ เป็นผู้ประสานงานด้านกฎหมายของกลาโหม
I'm Congressman Blatt's legislative director.ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ของท่าน สส. แบล็ท
All me to introduce Congressman Blatt's legislative director, Missy, um...ขอแนะนำให้รู้จัก ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ของ สส. แบล็ท..
The Executive, the Legislative, and the Judicial.บริหารนิติบัญญัติและตุลาการ

legislative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澳门立法会[Ào mén Lì fǎ huì, ㄠˋ ㄇㄣˊ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˋ, 澳门立法会 / 澳門立法會] Legislative Council of Macao
立法会[lì fǎ huì, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˋ, 立法会 / 立法會] legislative council; LegCo (Hong Kong)
立法院[lì fǎ yuàn, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, 立法院] Legislative Yuan (Taiwan)
下议院[xià yì yuàn, ㄒㄧㄚˋ ㄧˋ ㄩㄢˋ, 下议院 / 下議院] lower chamber (of legislative body); lower house
议会[yì huì, ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 议会 / 議會] parliament; legislative assembly
议院[yì yuàn, ㄧˋ ㄩㄢˋ, 议院 / 議院] parliament; legislative assembly
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, 议员 / 議員] member (of a legislative body); representative
议长[yì zhǎng, ㄧˋ ㄓㄤˇ, 议长 / 議長] speaker (of a legislative assembly)

legislative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不逮捕特権[ふたいほとっけん, futaihotokken] (n) immunity from arrest (i.e. of Diet members or foreign diplomats); diplomatic immunity; parliamentary immunity; legislative immunity
法制度[ほうせいど, houseido] (n) legislative system
議案[ぎあん, gian] (n) (1) legislative bill; measure; (2) agenda item; (P)
議決機関[ぎけつきかん, giketsukikan] (n) legislative organ
院の内外[いんのないがい, innonaigai] (n) legislative circles
院議[いんぎ, ingi] (n) legislative decision
三権[さんけん, sanken] (n) the three powers of government (legislative, executive and judicial); (P)
三権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] (n) separation of powers (legislative, executive and judicial)
下院[かいん, kain] (n) lower house; lower (legislative) body; (P)
法律案[ほうりつあん, houritsuan] (n) (legislative) bill

legislative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitib) EN: legislative power FR: pouvoir législatif [m]
กระบวนการนิติบัญญัติ[n. exp.] (krabūankān ) EN: legislative process FR:
งบประมาณแผ่นดิน[n. exp.] (ngoppramān ) EN: annual government statement of expenditure ; state budget estimates ; legislative budget FR:
นิติบัญญัติ[adj.] (nitibanyat) EN: legislative FR: législatif
ประธานสนช. = ประธาน สนช.[n. prop.] (Prathān Søn) EN: President of the National Legislative Assembly FR: Président de l'Assemblée nationale législative [m]
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch ; legislature FR:
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)[org.] (Saphā Nitib) EN: FR: Assemblée nationale législative [f]
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch FR: assemblée législative [f]
สนช. (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)[abv.] (Sønøchø. (S) EN: National Legislative Assembly (NLA) FR: Assemblée nationale législative [f]
ทางกฎหมาย[adj.] (thāng kotmā) EN: legislative ; legal FR: légal
ทางนิติบัญญัติ[adj.] (thāng nitib) EN: legislative FR: législatif
การเลือกตั้ง[n.] (kān leūakta) EN: election ; general election ; poll FR: élection [f] ; élections [fpl] ; élections législatives [fpl] ; votation (Sui.) [f]
การเลือกตั้ง ส.ส.[n. exp.] (kān leūakta) EN: FR: élections législatives [fpl]

legislative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsvorschrift {f}legislative provision
Wahlperiode {f}legislative period

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legislative
Back to top