ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

leash

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *leash*, -leash-

leash ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
leash (n.) บังเหียน
English-Thai: HOPE Dictionary
leash(ลีช) {leashed,leashing,leashes} n. สายหนังรั้งศีรษะสุนัขหรือสัตว์อื่น,การข่ม,การหยุดยั้ง,การบังคับ,การควบคุม. vt. รั้ง,ข่ม,หยุดยั้ง,บังคับ,เชื่อมต่อ, Syn. line,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
leash(n) สายรั้ง,เชือกจูงสุนัข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You gotta let him off the leash once in a while.ฉันรู้ว่ามันบ้า แต่มันเป็นจริงในทางปฏิบัติ
You count the damn few times that we have been together in nearly 20 years... and you measure the short fuckin' leash you keep me on, and then you ask me about Mexico.ถ้านายถือว่าการที่เรามาเจอกันไม่กี่ครั้ง ในระยะเวลาเกือบยี่สิบปี แล้วจะมาถือเอาการอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสั้นๆ มาย้อนเราในเรื่องเม็กซิโก
Now, I'm letting you guys have a little bit of leash here.Now, I'm letting you guys... ...have a little bit of leash here.
Man, don't you know there's a fucking leash law?เฮ้ย ไม่รู้จักกฏผูกสายจูงหมารึไงวะ
Maybe I can convince the chief to... put a leash on his hyperactive deputy.บางที่ฉันอาจจะโน้มน้าวนายอำเภอเพื่อ ช่วยยับยั้งผู้ช่วยของเขาที่อยู่ไม่สุข
So, Rold, Brewster Keegan letting you off the leash for a little vay-cay?อีกอย่างโรลด์ บรูสเตอร์ คีแกน ปล่อยที่ให้นายแล้วยัง
Never let him off leash unless you have complete confidence.อย่าปล่อยให้หมามาเดินเอง จนกว่าคุณจะมั่นใจสิ
You've been on a leash a little too long.แกถูกจูงมานานแล้ว นานเกินไป
But you gotta put a leash on your hunter.เขายังมีประโยชน์อยู่
Since when does Uriel put a leash on you?ยูริเอลข่มนายได้ตั้งแต่เมื่อไหร่?
But I'm off her leash at last.ชั้นจะปลดโว่พันธนาการออกแล้ว
About me keeping too tight of a leash on you.แต่นายก็เป็นคนฆ่าลิลิธ และเริ่มต้นวันสิ้นโลก ซึ่งพวกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้น

leash ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 绁 / 紲] leash; rein
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, 絏] leash; rein
放开[fàng kāi, ㄈㄤˋ ㄎㄞ, 放开 / 放開] unleash; release

leash ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
革紐;皮ひも;皮紐[かわひも, kawahimo] (n) leather strap; thong; leash
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P)
腰縄[こしなわ, koshinawa] (n) leash; rope tied round prisoner's waists
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P)

leash ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สายจูง[n. exp.] (sāi jūng) EN: leash FR: laisse [f]
สายจูงสุนัข[n. exp.] (sāi jūng su) EN: leash FR: laisse [f]

leash ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hundeleine {f}dog lead; dog leash

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า leash
Back to top