ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laundrywoman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laundrywoman*, -laundrywoman-

laundrywoman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laundrywoman (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง Syn. laundress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laundrywoman
Back to top