ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

laundry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *laundry*, -laundry-

laundry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laundry (n.) กิจกรรมซักรีดเสื้อผ้า
laundry (n.) ร้านซักรีดเสื้อผ้า
laundry list (n.) รายการอันยืดยาว
laundry list (sl.) รายการสิ่งต่างๆ ยาวเหยียด
laundry woman (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง
laundryman (n.) คนซักรีดที่เป็นชาย See also: คนเก็บและส่งเสื้อซักรีด
laundrywoman (n.) คนซักรีดผ้าที่เป็นหญิง Syn. laundress
English-Thai: HOPE Dictionary
laundry(ลอน'ดรี) n. เสื้อผ้าที่จะซัก,ห้องซักผ้า,สถานที่ซักผ้า
laundry listรายการอันยืดยาว
laundry trayอ่างซักผ้า,ถาดซักผ้า
English-Thai: Nontri Dictionary
laundry(n) เสื้อผ้าที่ซักฟอก,ร้านซักรีด
laundryman(n) คนซักรีดผู้ชาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Laundryการซักรีด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การซักรีด (n.) laundry See also: washing and ironing
ร้านซักรีด (n.) laundry Syn. ร้านซักอบรีด
ร้านซักอบรีด (n.) laundry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In those days, just as in fairy-tales, at someone's doorstep, out of a cradle or a laundry basket, a baby used to cry.ในสมัยนั้นเช่นเ- ดียวกับในเทพนิยาย, ที่บันไดหน้าอกของใครบางคนจากอู่ หรือตะกร้าซักผ้าเด็กเคยร้องไห้
Guess who's doing laundry there too?รู้มั้ยใครจะไปซักผ้าด้วย
Don't you have a laundry room in your building?ที่ตึกเธอไม่มีห้องซักผ้าเหรอ
I do have a laundry room in my building.ฉันมีร้านซักผ้าที่ตึกของฉัน
Am I being like a total laundry spaz?ฉันคงงี่เง่าเรื่องซักผ้ามาก
Okay. You caught me. I'm a laundry virgin.โอเค ฉันโดนจับผิด ฉันยังซิงเรื่องซักผ้าอยู่
Okay, I know this is gonna sound really stupid but I feel that if I can do this if I can actually do my own laundry there isn't anything I can't do.โอเค ฉันรู้ว่ามันฟังดูโง่นะ แต่ฉันรู้สึกว่าฉันทำมันได้จริงๆ ถ้าฉันสามารถซักผ้าเองได้
The laundry song that we sing.เพลงตอนซักผ้าที่พวกเราร้อง
Doing laundry can be therapeutic.การซักผ้าอาจจะรักษาโรคทางใจได้นะ
You don't know how hard laundry isงานซักรีด เป็นงานหนักนะ
I was doing laundry the other day, and I found this.แม่เพิ่งสักผ้า แล้วก้อเจอไอนี่
Don't wash your dirty laundry in public.อย่าให้มันอื้อฉาวเลย

laundry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗衣房[xǐ yī fáng, ㄒㄧˇ ㄧ ㄈㄤˊ, 洗衣房] laundry room
洗衣粉[xǐ yī fěn, ㄒㄧˇ ㄧ ㄈㄣˇ, 洗衣粉] laundry detergent
[gāng, ㄍㄤ, 缸] jar; vat; classifier for loads of laundry
洗衣[xǐ yī, ㄒㄧˇ ㄧ, 洗衣] laundry
洗衣店[xǐ yī diàn, ㄒㄧˇ ㄧ ㄉㄧㄢˋ, 洗衣店] laundry

laundry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリーニング[, kuri-ningu] (n,vs) cleaning; dry cleaning; laundry service; (P)
サニタリー[, sanitari-] (n) (1) sanitary; (2) utility area in a kitchen, etc. where there are laundry facilities; (P)
ローンドロマット[, ro-ndoromatto] (n) laundromat; coin laundry
汚れ物[よごれもの, yogoremono] (n) dirty things; dirty laundry
洗濯石鹸[せんたくせっけん, sentakusekken] (n) laundry soap; detergent
物干し竿;物干竿[ものほしざお, monohoshizao] (n) pole on which to hang laundry for drying; clothesline
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
ランドリー(P);ローンドゥリー[, randori-(P); ro-ndouri-] (n) laundry; (P)
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P)
洗濯[せんたく, sentaku] (n,vs) washing; laundry; (P)
洗濯屋[せんたくや, sentakuya] (n) laundry; laundromat; launderette
洗濯機(P);洗たく機[せんたくき(P);せんたっき, sentakuki (P); sentakki] (n) washing machine (laundry); (P)

laundry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริการซักผ้า[n. exp.] (børikān sak) EN: laundry service FR:
ห้องซักผ้า[n. exp.] (hǿng sak ph) EN: laundry FR: buanderie [f]
ผ้าซัก[n. exp.] (phā sak) EN: laundry FR:
ร้านซักผ้า[n. exp.] (rān sak phā) EN: laundry FR: blanchisserie [f]
โรงซักรีด[n.] (rōng sak rī) EN: laundry ; launderette ; laundrette (Am.) FR: lavoir [m]
สบู่ซักผ้า[n. exp.] (sabū sak ph) EN: laundry soap FR:

laundry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wäschebeutel {m}laundry bag; clothes bag
Waschküche {f}laundry room
Waschseife {f}laundry soap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า laundry
Back to top