ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

landowner

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *landowner*, -landowner-

landowner ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
landowner (n.) ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
landowner (sl.) ศพ See also: คนตาย
English-Thai: Nontri Dictionary
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจ้าของที่ (n.) landowner
เจ้าของที่ดิน (n.) landowner Syn. เจ้าของที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For Welfare, taxes, to the landowner who's upset with our output.เพื่อจัดการ สวัสดิการ ภาษี กับเจ้าของที่ๆคอยไล่ที่
What could you want with the sole heir to the richest landowner in England?หรือว่าเพียงเพราะเขาเป็นบุตรคนเดียว ของเจ้าของที่ดินอันร่ำรวยที่สุดในอังกฤษ?
Well, Elijah said that your father was a landowner in Europe.อืม อีไลจาบอกว่าพ่อของเธอ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแถบยุโรป
If they're from the landowner, tell them that your parents passed away.ถ้าเค้าเป็นคนของเจ้าของที่ บอกไปเลยว่าพ่อแม่เธอตายไปแล้ว ..
Those outside the gates are landowners, farmers.ข้างนอกประตูนั่น มีทั้งคนที่มีที่ดินของตัวเอง,ชาวนา
He was a landowner. Very handsome.เขาเป็นเจ้าของที่ดินที่หล่อมาก

landowner ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大地主[dà dì zhǔ, ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄨˇ, 大地主] a large landowner

landowner ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地主[じぬし, jinushi] (n) landlord; landowner; (P)
大地主[おおじぬし, oojinushi] (n) big landowner; great landowner; land baron; landed magnate; large landowner; territorial magnate

landowner ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าของที่[n. exp.] (jaokhøng th) EN: landowner ; landlord ; landlady FR: propriétaire [m] ; propriétaire foncier [m]
เจ้าของที่ดิน[n. exp.] (jaokhøng th) EN: landowner ; landlord ; landlady FR: propriétaire [m] ; propriétaire foncier [m]
เจ้าที่ดิน[n. exp.] (jao thīdin) EN: landowner FR:
เวศย์[n. prop.] (Wēt ) EN: vaisya ; member of the landowners, traders and money-lenders Hindu caste FR:

landowner ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landbesitzer {m}landowner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า landowner
Back to top