ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kneel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kneel*, -kneel-

kneel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kneel (n.) การคุกเข่า
kneel (vi.) คุกเข่า
kneel down (phrv.) คุกเข่าลง
English-Thai: HOPE Dictionary
kneel(นีล) vi. คุกเข่า,คุกเข่าลง., See also: kneeler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
kneel(vi) คุกเข่าลง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kneelingการคุกเข่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุกเข่า (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. ย่อเข่า, ยอตัว
งอเข่า (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. ย่อตัว Ops. ยืดตัว
นั่งคุกเข่า (v.) kneel Syn. คุกเข่า
ย่อตัว (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. งอเข่า Ops. ยืดตัว
ยอตัว (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. ย่อเข่า
ย่อเข่า (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. งอเข่า, ย่อตัว Ops. ยืดตัว
การนั่งคุกเข่า (n.) kneeling See also: sitting on the knees
knelled (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel
knelt (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel Syn. knelled
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to kneel here, at your feet, and I'll not get up till you look back at me.ดิฉันจะคุกเข่า แทบเท้าคุณ และจะไม่ลุกขึ้น จนกว่าคุณมองตอบดิฉัน
Holy Mother, we kneel before you to make a vow of love.พระผู้เป็นเจ้า,พวกเราขออธิษฐาน ขอเป็นพยานระหว่างเรา
To kneel before the bones of Mary Magdalene..คุกเข่าลงหน้าโครงกระดูกของแมรี่ แมคดาเลน
To deny every pilgrim the chance to kneel at the tomb of the Magdalene.ทำลายโอกาสที่นักบุญทั้งหมดจะคุกเข่าลงหน้าสุสาน แมคดาเลน
You'll find the Grail, you'll kneel before her..คุณค้นพบ เกรล คุกเข่าต่อหน้าเธอ
Your Athenian rivals will kneel at your feet if you will but kneel at mine....เสมอกับความสูงส่ง ราชันแห่งราชัน ข้อเสนอเยี่ยงนี้ เพียงผู้วิกลจริตจึงปฏิเสธ
Leonidas, your victory will be complete if you but lay down your arms and kneel to holy Xerxes.บัดนี้ และต่อไปนี้ หาใช่ความกลัวที่เกาะกุม เพียงหงุดหงิดใจ
Yeah, kneel properly. Put your hands together. That's good.ใช่เลย คุกเข่า เอามือประสานกันไว้ นั่นแหล่ะๆ
If they do anything than kneel down and put their hands behind their heads...ถ้าพวกเขาพยายามหนี คุณยิงได้ ถ้าพวกเขาทำอะไร นอกเหนือจากคุกเข่าเอามือวาง
Why would she kneel on a cold stone floor, morning after morning, when she could make these things happen with a snap of her fingers?ทำไมเธอต้องยอมคุกเข่าลงบนพื้นเย็นๆทุกค่ำเช้า ในเมื่อเธอสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จได้โดยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว
If you want to save your younger brother, raise your hands and kneel before me, bastard!ถ้าแก อยากช่วยชีวิตน้องชายแก, ยกมือขึ้น และคุกเข่าต่อหน้าฉัน, ไอ้ลูกไม่มีพ่อ!
If you really had that kind of greed, go to President Guk immediately and kneel down on your knees.ถ้าแกมีความโลภอย่างนั้นจริงๆ, ไปพบประธานกุ๊ก เดี๋ยวนี้ และคุกเข่าของแก

kneel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 三跪九叩] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor)
下跪[xià guì, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄟˋ, 下跪] kneel
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 跪] kneel
[jì, ㄐㄧˋ, 跽] kneel
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地

kneel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伏し拝む[ふしおがむ, fushiogamu] (v5m,vt) to kneel and worship
片膝を突く;片膝をつく[かたひざをつく, katahizawotsuku] (exp,v5k) (See 突く・つく・3) to kneel down on one knee; to genuflect
リフトバス[, rifutobasu] (n) kneeling bus (wasei
叩頭[こうとう, koutou] (n,vs) kowtow (bow made from a kneeling position wherein the forehead touches the ground)
土下座[どげざ, dogeza] (n,vs) kneeling down on the ground; prostrate oneself
坐り蒲団[すわりふとん, suwarifuton] (n) (arch) (See 座布団) flat floor cushion used when sitting or kneeling (usu. rectangular)
座布団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 布団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P)
折り敷き[おりしき, orishiki] (n) kneeling
正座(P);正坐[せいざ, seiza] (n,vs) kneeling with the tops of the feet flat on the floor, and sitting on the soles; (P)
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap
額ずく;額づく;額突く;叩頭く;額衝く[ぬかずく(額ずく;額突く;叩頭く;額衝く);ぬかづく(額突く;叩頭く;額衝く);ぬかつく(額突く;叩頭く;額衝く)(ok), nukazuku ( hitai zuku ; hitai tsuku ; kou atama ku ; hitai tsuku ); nukaduku ( hita] (v5k,vi) to kowtow (to bow from a kneeling position such that the forehead touches the ground); to prostrate oneself; to give a deep, reverent bow

kneel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee ; sit on one’s heels FR: s'agenouiller
คุกเข่าลง[v.] (khukkhao lo) EN: kneel FR: s'agenouiller
นั่งคุกเข่า[v. exp.] (nang khuk k) EN: kneel FR: s'agenouiller ; se mettre à genoux
การนั่งคุกเข่า[n.] (kān nangkhu) EN: kneeling FR: agenouillement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kneel
Back to top