ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knelled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knelled*, -knelled-

knelled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knelled (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knelled
Back to top