ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knee*, -knee-

knee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knee (n.) หัวเข่า See also: เข่า
knee breeches (n.) กางเกงขาสั้นยาวแค่หัวเข่า Syn. breeches
knee jerk (n.) ปฏิกิริยาการเตะขาที่เกิดจากการเคาะถูกเส้นเอ็นที่หัวเข่า
knee-deep (adj.) ลึกระดับหัวเข่า
knee-deep in something (sl.) ซึ่งมี (บางสิ่ง) มากมาย
knee-high (adj.) สูงระดับเข่า
knee-high to a grasshopper (idm.) ไม่สูงมาก
knee-highs (n.) ถุงเท้าหรือถุงน่องที่สูงระดับเข่า
knee-jerk (adj.) ที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด (คำสแลง) See also: ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
knee-jerk (sl.) อัตโนมัติ See also: เร็วอย่างไม่ทันคิด
kneecap (n.) กระดูกสะบ้า
kneecap (n.) แผ่นป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่า Syn. kneepad
kneehole (n.) ช่องใต้โต๊ะสำหรับสอดหัวเข่า
kneel (n.) การคุกเข่า
kneel (vi.) คุกเข่า
kneel down (phrv.) คุกเข่าลง
kneepad (n.) แผ่นป้องกันการบาดเจ็บที่หัวเข่า
knees (n.) หน้าตัก See also: ตัก, หน้าขา Syn. seat, tights
Knees-up (sl.) งานเลี้ยง
English-Thai: HOPE Dictionary
knee(นี) n. เข่า,ตัก,vt. กระทบด้วยเข่า,แตะด้วยเข่า
knee breeches() กางเกงขาสั้น, Syn. breeches
knee cap(นี'แค๊พ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, Syn. patella
knee-deep(นี'ดีพ') adj. จมถึงระดับหัวเข่า,ลึกถึงสมอหัวเข่า,พัวพัน,ถลำลึก, Syn. involved
knee-high(นี'ไฮ) adj. สูงแค่หัวเข่า
kneecap(นี'แค๊พ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, Syn. patella
kneejerkปฏิกิริยาเหยียดขาที่เนื่องจากการเคาะที่หัวเข่า, Syn. patellar reflex
kneel(นีล) vi. คุกเข่า,คุกเข่าลง., See also: kneeler n.
kneepad(นี'แพด) n. ที่รองเข่า
kneepan(นี'แพน) n. กระดูกที่สะบ้าที่หัวเข่า
English-Thai: Nontri Dictionary
knee(n) เข่า,ตัก
kneel(vi) คุกเข่าลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kneeรากรูปหัวเข่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
knee cap; patellaสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
knee jerkการกระตุกเหตุเคาะเข่า [มีความหมายเหมือนกับ reflex, knee jerk และ reflex, patellar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kneeเข่า [TU Subject Heading]
Knee Jerkปฎิกิริยากระตุกที่เข่า, ทำให้เข่าเหยียดมากขึ้น, รีเฟล็กซ์เข่า, รีเฟลกซ์ที่ข้อเข่า, รีเฟล็กซหัวเข่า, การกระตุกของข้อเข่า [การแพทย์]
Kneelingการคุกเข่า [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดตะกร้อ (v.) play Thai ball game balancing on one´s knee or arm See also: play a Siamese football and control its movement by the knees or the arms
หัวเข่า (n.) knee Syn. เข่า
เข่า (n.) knee Syn. หัวเข่า
คุกเข่า (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. ย่อเข่า, ยอตัว
งอเข่า (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. ย่อตัว Ops. ยืดตัว
นั่งคุกเข่า (v.) kneel Syn. คุกเข่า
ย่อตัว (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. งอเข่า Ops. ยืดตัว
ยอตัว (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. ย่อเข่า
ย่อเข่า (v.) kneel See also: bend the knee, go down on one´s knee Syn. งอเข่า, ย่อตัว Ops. ยืดตัว
การนั่งคุกเข่า (n.) kneeling See also: sitting on the knees
knelled (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel
knelt (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา kneel Syn. knelled
ขาพับ (n.) bend of the knee
ชัน (v.) sit with one´s knees up
ชันเข่า (v.) sit with one´s knees up
ตบแผละ (n.) a kind of child´s plays with 2 children use the hands to pat each others´ hand and knees
ตีเข่า (v.) hit with the knee See also: bring up the knee against a person
นั่งชันเข่า (v.) sit with one´s knees up Syn. ชันเข่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was there with you, knee deep in blood and guts.ผมอยู่ที่นั่นกับคุณ เข่าลึกลงไปในเลือด
That would have to be knee surgery.คงจะเป็นการผ่าตัดที่หัวเข่า
Every skinned knee and runny nose was treated as if it were life threatening.เข่าผอมๆของผม หรือแม้เวลาผมเป็นหวัดถือเป็นลางร้ายในชีวิต
Scrape up my knee like other girls canคุกเข่า-ถูไถ ได้เหมือนกับหญิงทั่วไป
For $4,000, the bone that connects your knee to your ankle isกับเงินรางวัล 4,000 ดอลลาร์ กระดูกที่เชื่อมต่อระหว่างหัวเข่าไปสู่ข้อเท้าคืออะไร
You busted your knee for us, we'll bust our ass for you.แกยอมเข่าพังเพื่อเรา เราจะยอมตูดพังเพื่อแก
Your knee is being held together by a rod and three screws.เข่าของคุณกำลังสมานกันเพราะตัวยึด
And her knee grazed my knee, and that kind of got me going.เอาเข่าเธอชนเข่าผม แล้วผลักผมลง
Same guy who was treated for a broken knee in a free clinic somewhere around Salt Lake City.คนเดียวกับที่ได้รับการรักษาที่หัวเข่า ในคลินิกฟรีแถวเมือง ซอลท์ เลค
To be honest,roy,I could've done without the knee to the junk.จะบอกอะไรให้นะ จริงๆที่ฉันทำไป ไมได้คิดว่าจะมีอะไรวุ่นวาย
45-year-old male,sustained a knee injury.ชาย อายุ 45 ปี,อาการทรงตัว มีแผลที่หัวเข่า
Doing anything that involves a lot of chopping, deep knee bends.ผมคงทำงานทุกอย่างที่ทำได้ หนักเบาเอาหมด

knee ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短裤[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, 短裤 / 短褲] shorts; breechcloth; knee breeches
奴颜婢膝[nú yán bì xī, ㄋㄨˊ ㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄒㄧ, 奴颜婢膝 / 奴顏婢膝] servile and bending the knee (成语 saw); fawning; bending and scraping to curry favor
下跪[xià guì, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄟˋ, 下跪] kneel
[xī, ㄒㄧ, 膝] knee
膝盖[xī gài, ㄒㄧ ㄍㄞˋ, 膝盖 / 膝蓋] knee
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 膑 / 臏] kneecap; patella
[fú, ㄈㄨˊ, 袚] knee-pads; buskins
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 跪] kneel
[jì, ㄐㄧˋ, 跽] kneel
[fú, ㄈㄨˊ, 韍] kneepad
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 髌 / 髕] kneecap
髌骨[bìn gǔ, ㄅㄧㄣˋ ㄍㄨˇ, 髌骨 / 髕骨] kneecap; patella
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
三跪九叩[sān guì jiǔ kòu, ㄙㄢ ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄡˇ ㄎㄡˋ, 三跪九叩] to kneel three times and kowtow nine times (formal etiquette on meeting the emperor)
拜倒[bài dǎo, ㄅㄞˋ ㄉㄠˇ, 拜倒] prostrate oneself; fall on one's knees; grovel
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, 拜堂] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地

knee ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニーサポーター[, ni-sapo-ta-] (n) knee supporter
ロリータファッション[, rori-tafasshon] (n) fashion style characterized by frilly dresses, knee socks and bonnets (wasei
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo)
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China)
片膝を立てる[かたひざをたてる, katahizawotateru] (exp,v1) to sit on the floor with one knee raised; to raise one knee; to sit with one knee up
膝を交えて[ひざをまじえて, hizawomajiete] (exp) intimately; sitting knee to knee
膝窩[しっか, shikka] (n,adj-no) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee
膝膕[しっかく, shikkaku] (n) (obsc) (See 膝窩・しっか) popliteal fossa; popliteal space; area behind the knee
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
エックス脚[エックスきゃく, ekkusu kyaku] (n) knock-kneed
お手上げ(P);御手上げ[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P)
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees)
ニー[, ni-] (n) knee; (P)
ニーソ[, ni-so] (n) (abbr) (See ニーソックス) knee-high socks (wasei
ニーソックス[, ni-sokkusu] (n) knee-high socks (wasei
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture)
リフトバス[, rifutobasu] (n) kneeling bus (wasei
伏し拝む[ふしおがむ, fushiogamu] (v5m,vt) to kneel and worship
体育座り[たいいくずわり;たいいくすわり, taiikuzuwari ; taiikusuwari] (n) sitting on the floor grasping one's knees (as in a gym class)
内鰐[うちわに, uchiwani] (n) knock-kneed; pigeon-toed
叩頭[こうとう, koutou] (n,vs) kowtow (bow made from a kneeling position wherein the forehead touches the ground)
土下座[どげざ, dogeza] (n,vs) kneeling down on the ground; prostrate oneself
坐り蒲団[すわりふとん, suwarifuton] (n) (arch) (See 座布団) flat floor cushion used when sitting or kneeling (usu. rectangular)
平身低頭[へいしんていとう, heishinteitou] (n,vs) prostrating oneself; kowtowing; going down on one's knees
座布団(P);座蒲団;座ぶとん;坐蒲団[ざぶとん, zabuton] (n) (See 布団) zabuton (flat floor cushion used when sitting or kneeling; usu. rectangular); (P)
弱気[よわき, yowaki] (adj-na,adj-no,n) (1) timid; weak-kneed; fainthearted; (2) (See 強気・つよき・2) bearish (e.g. market); (P)
弱腰外交[よわごしがいこう, yowagoshigaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed
手上げ[てあげ, teage] (n) (See お手上げ) all over; given in; given up hope; bring to knees
折り敷き[おりしき, orishiki] (n) kneeling
擦り剥く;擦剥く(io);擦りむく[すりむく, surimuku] (v5k) to skin (one's knee); to graze
正座(P);正坐[せいざ, seiza] (n,vs) kneeling with the tops of the feet flat on the floor, and sitting on the soles; (P)
片膝を突く;片膝をつく[かたひざをつく, katahizawotsuku] (exp,v5k) (See 突く・つく・3) to kneel down on one knee; to genuflect
石千鳥[いしちどり;イシチドリ, ishichidori ; ishichidori] (n) (uk) stone curlew; thick-knee (Burhinus oedicnemus)
石抱き[いしだき, ishidaki] (n) form of torture in which the victim kneels on triangular wedges and stone slabs are placed on their lap
絶対領域[ぜったいりょういき, zettairyouiki] (n) (m-sl) (obsc) exposed skin between top of knee-high socks and hemline of skirt (lit
膝が笑う[ひざがわらう, hizagawarau] (exp,v5u) (id) to have one's knees be about to give way
膝の皿[ひざのさら, hizanosara] (n) kneecap
膝元;膝下;膝許;ひざ元[ひざもと;しっか(膝下), hizamoto ; shikka ( hizashita )] (n) (1) near one's knee; below one's knee; (2) under the protection of (e.g. one's parents); under the care of; (3) (ひざもと only) (See お膝元) territory of a powerful person; (4) (しっか only) address used after the names of one's parents, grandparents, etc. in a letter
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] Thai: เข่าอ่อน English: weak-kneed

knee ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวเข่า[n. exp.] (hūa khao) EN: knee ; kneecap FR: genou [m] ; genoux [mpl] ; rotule [f]
การบาดเจ็บที่หัวเข่า [n. exp.] (kān bātjep ) EN: knee injury FR:
การบาดเจ็บที่เข่า[n. exp.] (kān bātjep ) EN: knee injury FR: blessure au genou [f]
การหมุนเข่า[n. exp.] (kān mun kha) EN: knee rotation FR:
การงอเข่า[n. exp.] (kān ngø kha) EN: knee flexion FR:
การเหยียดเข่า[n. exp.] (kān yīet kh) EN: knee extension FR:
ขาโก่งเข้า[n. exp.] (khā kōng kh) EN: knock knee FR: genoux cagneux [mpl]
เข่า[n.] (khao) EN: knee FR: genou [m]
เข่ากระตุก[n. exp.] (khao kratuk) EN: knee jerk FR:
เข่าลอย[n.] (khaoløi) EN: flying knee FR:
เข่าหลวม[n. exp.] (khao lūam) EN: knee instability FR:
ขาพับ[n.] (khāphap) EN: popliteal space ; bend of tke knee FR:
ข้อเข่า[n. exp.] (khø khao) EN: knee joint FR:
ข้อพับ[n.] (khøphap) EN: knee fold ; elbow fold FR:
คุกเข่า[v.] (khukkhao) EN: kneel ; bend the knee ; go down on one's knee ; sit on one’s heels FR: s'agenouiller
โรคข้อเข่าเสื่อม[n. exp.] (rōk khø kha) EN: osteoarthritis of the knee FR:
ตีเข่า[n. exp.] (tī khao) EN: knee FR:
ติดตะกร้อ[v.] (tittakrø) EN: play takraw one's knee or arm FR:
ตบเข่า[v. exp.] (top khao) EN: slap one's knee FR:
การนั่งคุกเข่า[n.] (kān nangkhu) EN: kneeling FR: agenouillement [m]
คลานเข่า[v. exp.] (khlān khao) EN: crawl on the knees FR: marcher sur les genoux
คุกเข่าลง[v.] (khukkhao lo) EN: kneel FR: s'agenouiller
กอดเข่า[v. (loc.)] (køtkhao) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR:
กอดเข่าเจ่าจุก[v. (loc.)] (køtkhaojaoj) EN: hug one's knees (in a posture of dejection) FR: replier les jambes
กระดูกสะบ้า[n. exp.] (kradūk sabā) EN: patella ; kneecap FR: rotule [f]
ลูกสะบ้า[n. exp.] (lūk sabā) EN: kneecap FR: rotule [f]
ลูกสะบ้าหัวเข่า[n. exp.] (lūk sabā hū) EN: patella ; kneecap FR: rotule [f]
แมลงปอเข็มหางยาวสีขาว[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Black-kneed Featherlegs FR:
แมลงปอเข็มยาวเข่าดำ[n. exp.] (malaēngpø k) EN: Black-kneed Featherlegs FR:
นั่งคุกเข่า[v. exp.] (nang khuk k) EN: kneel FR: s'agenouiller ; se mettre à genoux
นกกระแตผี[n. exp.] (nok krataē ) EN: thick-knee FR:
นกกระแตผีชายหาด[n. exp.] (nok krataē ) EN: Beach Thick-knee ; Beach Stone-curlew FR: Œdicnème des récifs [m]
นกกระแตผีเล็ก[n. exp.] (nok krataē ) EN: Eurasian Thick-knee ; Eurasian Stone-curlew ; Northern Thick-knee ; Stone Curlew FR: Œdicnème criard [m] ; Courlis de terre [m] ; Grand Pluvier [m]
นกกระแตผีใหญ่[n. exp.] (nok krataē ) EN: Great Thick-knee ; Great Stone-curlew FR: Grand Œdicnème [m]
สะบ้า[n.] (sabā) EN: patella kneecap FR: rotule [f]
สนับเข่า[n. exp.] (sanap khao) EN: kneepad FR:

knee ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kniekehle {f} [anat.]hollow of the knee
Knie {n} | das Knie beugenknee | to bend the knee
Kniebeuge {f}knee bend
Kniegelenk {n}knee joint
Knieholz {n}knee shaft
Knieschützer {m}kneepad
X-Beine {pl}knock knees

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knee
Back to top