ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kitten

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kitten*, -kitten-

kitten ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kitten (vi.) คลอดลูกแมว
kitten (n.) ลูกแมว Syn. kitty, cat
kittenish (adj.) ขี้เล่น Syn. amusing, frisky, playful
English-Thai: HOPE Dictionary
kitten(คิท'เทิน) n. ลูกแมว. vt.,vi. คลอดลูกแมว
kittenish(คิท'เทินนิช) adj. ขี้เล่นเหมือนลูกแมว
English-Thai: Nontri Dictionary
kitten(n) ลูกแมว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Besides, he's so doped up on meds, he's like a kitten these days.เราก็ให้มันกินยาทุกวัน จนตอนนี้มันกลายเป็นลูกแมวเชื่องไปแล้ว
A kitten who murdered both his parents.ลูกแมวที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองน่ะนะ
Your pup was chasing my kitten again.ลูกคุณมาวิ่งไล่ ลูกเหมียวของฉันอีกแล้ว
You pup was chasing my kitten again.ลูกคุณวิ่งไล่ลูกเหมียวของฉันอีกแล้ว
Kitten calendar, kitten calendar,ปฎิทินแมว, ปฎิทินแมว,
It needs to be cool and addictive, like that video of the kitten falling asleep.ที่แน่ๆมันต้องดูเจ๋งและน่าติดตาม เหมือนวิดีโอลูกแมวง่วงนอน
You'll be weak as a kitten for at least an hour.คุณจะอ่อนปวกเปียกเหมือนลูกแมว ในหนึ่งชั่วโมงจากนี้
If I guess right, we do the kitten story.ถ้าผมคิดว่าเหมาะสมที่เราจะทำเรื่องลูกแมว
He was ready to rock, so I looked that fool dead in the eye-- He only had one eye-- and I sang him to sleep until he was sucking his thumb like a kitten 'bout to wet the bed.เขาเตรียมโจมตีแล้ว ผมเลยมอง เข้าไปในตามัน มีตาเดียวด้วยนะ แลัวร้องเพลงให้มันหลับไป
You're just the handsomest kitten I've ever seen.เธอคือลูกแมวรูปหล่อที่สุด ที่ฉันเคยเจอ
Look. I'm a kitten with a whip.ดู หนูเป็นแมวเหมียวถือแส้ด้วย
Kitten plays a keyboard, kitten sneezes and farts at the same time?ลูกแมวเล่นคีย์บอร์ด ลูกแมวจามและตดพร้อมกัน?

kitten ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, 猫儿山 / 貓兒山] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin
小猫[xiǎo māo, ㄒㄧㄠˇ ㄇㄠ, 小猫 / 小貓] kitten
猫儿[māo ér, ㄇㄠ ㄦˊ, 猫儿 / 貓兒] kitten

kitten ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子猫;小猫;仔猫[こねこ, koneko] (n) kitten
おぎゃあ[, ogyaa] (n) cry (of baby); mewl (of kitten)
切っての[きっての, kitteno] (suf,adj-pn) (uk) the most . . . of all
科を作る;しなを作る[しなをつくる, shinawotsukuru] (exp,v5r) to put on coquettish airs; to act flirtatiously; to act kittenish

kitten ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลูกแมว[n. exp.] (lūk maēo) EN: kitten FR: chaton [m] ; minet [m] (fam.) ; minou [m] (fam.)
นางแมวยั่วสวาท[n. exp.] (nāng maēo y) EN: sex kitten FR:
น่ารัก[adj.] (nā rak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant ; mignon
น่าร้าก = น่าร๊ากกก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; attractive ; appealing ; as gentle as a kitten FR: adorable ; charmant ; ravissant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kitten
Back to top