ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

italy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *italy*, -italy-

italy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Italy (n.) ประเทศอิตาลี Syn. Italia
Italy (n.) อิตาลี Syn. Italia
English-Thai: HOPE Dictionary
italy(อิท'ทะลี) n. อิตาลี., Syn. Italia
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Italyอิตาลี [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blackshirts of the revolution, men and women of Italy and the Kingdom of Albania hear this...เสื้อดำแห่งการปฏิวัติ บุรุษและสตรีแห่งอิตาลี่ และอาณาจักรอัลบาเนีย
Everyone in town was happy that Italy was going to war.คนอื่นๆต่างพอใจ ที่อิตาลี่ประกาศสงคราม
Closest we ever got to Italy was the baked ziti at Mama Leone's.เรื่องใกล้เคียงอิตาลีที่เราเคยทำ คือกินพาสต้าที่ร้านมาม่า ลีโอนี่ส์
She's 24 and just returned from Italy after studying opera.หล่อนอายุ24 และเพิ่งจะกลับมา จากอิตาลีหลังจากเรียนด้านโอเปร่า
Vienna, Munich, Italy and Spain and China, South Korea, Japan.เวียนนา มิวนิค อิตาลี และ สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
How much Boston from Italy are left ?กระเป๋าบอสตันของอิตาลีเหลืออยู่เท่าไร ?
While his son was fighting Across italy 442nd the Neighbours were getting theในขณะที่ลูกชายท่านรบในอิตาลี เพื่อนบ้านยึดเอา
The Fascist governments of Germany and Italy were already working together.รัฐบาลเผด็จการของเยอรมันและอิตาลี ได้ทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
Years ago I used to listen to all the news reports because my husband was in Italy in the war.หลายปีก่อนฉันเคยติดตามข่าวทุกข่าว เพราะว่าสามีฉันอยู่ในสงครามที่อิตาลี่
As they say in Italy these days, "Take off the white gloves!"เหมือนที่เขาพูดกัน ชกกันตัวต่อตัววัดรุ่นๆนวมไม่ต้อง
That I'd go to Italy and provoke the Volturi.ฉันว่าจะไปอิตาลี ไปแหย่พวกโวลตูรี
Then we travel to Italy in a couple days.แล้วก็กะว่าจะไปต่อที่อิตาลีซัก ๒-๓ วัน

italy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
巴里[Bā lǐ, ㄅㄚ ㄌㄧˇ, 巴里 / 巴裡] island of Bali; Bari (Sardegna, Italy)
意大利[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 意大利] Italy; Italian
小义大利[xiǎo yì dà lì, ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 小义大利 / 小義大利] Little Italy
埃特纳火山[Āi tè nà huǒ shān, ㄞ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 埃特纳火山 / 埃特納火山] Mount Etna (volcano in Italy)
那不勒斯[Nà bù lè sī, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ, 那不勒斯] Napoli, capital of Campania region of Italy; Naples
佩鲁贾[Pèi lǔ jiǎ, ㄆㄟˋ ㄌㄨˇ ㄐㄧㄚˇ, 佩鲁贾 / 佩魯賈] Perugia (city in Italy)
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, 比萨 / 比薩] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy
拉文纳[Lā wén nà, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄋㄚˋ, 拉文纳 / 拉文納] Ravenna on the Adriatic coast of Italy
罗马[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, 罗马 / 羅馬] Rome (capital of Italy)

italy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy
[い, i] (n) (abbr) (See 伊太利) Italy
日独伊[にちどくい, nichidokui] (n) Japan, Germany and Italy
日独伊三国軍事同盟[にちどくいさんごくぐんじどうめい, nichidokuisangokugunjidoumei] (n) Tripartite Pact (between Japan, Germany and Italy in WWII)
駐伊[ちゅうい, chuui] (n) stationed in Italy
伊太利[いたりー;イタリア(P);イタリー;イタリヤ, itari-; itaria (P); itari-; itariya] (n,adj-no) (uk) Italy; (P)
半島国[はんとうこく, hantoukoku] (n) peninsular country (e.g. Italy, Korea)
日伊[にちい, nichii] (n) Japan and Italy; Japanese-Italian

italy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิตาลี[n. prop.] (Itālī) EN: Italy FR: Italie [f]
ประเทศอิตาลี[n. prop.] (Prathēt Itā) EN: Italy FR: Italie [f]
สถานทูตอิตาลี[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Italy ; Italian Embassy FR: Ambassade d'Italie [f]
สาธารณรัฐอิตาลี[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Italian Republic ; Republic of Italy FR: République italienne [f] ; République d'Italie [f]

italy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Italien {n} [geogr.]Italy (it)
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า italy
Back to top