ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*italy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น italy, -italy-

*italy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Italy (n.) ประเทศอิตาลี Syn. Italia
Italy (n.) อิตาลี Syn. Italia
English-Thai: HOPE Dictionary
italy(อิท'ทะลี) n. อิตาลี., Syn. Italia
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Italyอิตาลี [TU Subject Heading]
Leaning tower (Pisa, Italy)หอเอนเมืองปีซ่า [TU Subject Heading]
Sicily (Italy)ซิซิลี (อิตาลี) [TU Subject Heading]
Venice (Italy)เวนิส (อิตาลี) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Northern Italy, during the Nazi-Fascist occupationค.ศ. 1944-45 ทางเหนือของอิตาลี่ ในช่วงที่ถูกยึดโดยลัทธิฟาสซิสต์
Last year, when we got back from Italy, God knows we gave it a try.ปีที่แล้ว ตอนที่เรา กลับมาจาก อิตาลี่ พระเจ้าทรงรู้ว่า... ... เราได้พยายามแล้ว
Blackshirts of the revolution, men and women of Italy and the Kingdom of Albania hear this...เสื้อดำแห่งการปฏิวัติ บุรุษและสตรีแห่งอิตาลี่ และอาณาจักรอัลบาเนีย
Everyone in town was happy that Italy was going to war.คนอื่นๆต่างพอใจ ที่อิตาลี่ประกาศสงคราม
Closest we ever got to Italy was the baked ziti at Mama Leone's.เรื่องใกล้เคียงอิตาลีที่เราเคยทำ คือกินพาสต้าที่ร้านมาม่า ลีโอนี่ส์
In France, in Italy, Germany, America?ไม่ว่าจะในฝรั่งเศส, อิตาลี่, เยอรมัน, อเมริกา ทุกคนผิดหมด
When I was a kid growing up in Italy, you know what they call a moon that big?คุณรู้ไหมว่า เค้าเรียกดวงจันทร์ดวงใหญ่ว่าอะไร
This is Italy. They don't exactly lock down...ที่นี่อิตาลีนะ พวกนั้นไม่ยอมปิดพื้นที่หรอก...
She's 24 and just returned from Italy after studying opera.หล่อนอายุ24 และเพิ่งจะกลับมา จากอิตาลีหลังจากเรียนด้านโอเปร่า
That's in Italy, Viv.มันอยู่ในอิตาลี, วิฟ
Vienna, Munich, Italy and Spain and China, South Korea, Japan.เวียนนา มิวนิค อิตาลี และ สเปน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น
How much Boston from Italy are left ?กระเป๋าบอสตันของอิตาลีเหลืออยู่เท่าไร ?

*italy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
意大利[Yì dà lì, ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 意大利] Italy; Italian
那不勒斯[Nà bù lè sī, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ, 那不勒斯] Napoli, capital of Campania region of Italy; Naples
巴里[Bā lǐ, ㄅㄚ ㄌㄧˇ, 巴里 / 巴裡] island of Bali; Bari (Sardegna, Italy)
小义大利[xiǎo yì dà lì, ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ, 小义大利 / 小義大利] Little Italy
埃特纳火山[Āi tè nà huǒ shān, ㄞ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, 埃特纳火山 / 埃特納火山] Mount Etna (volcano in Italy)
佩鲁贾[Pèi lǔ jiǎ, ㄆㄟˋ ㄌㄨˇ ㄐㄧㄚˇ, 佩鲁贾 / 佩魯賈] Perugia (city in Italy)
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, 比萨 / 比薩] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy
拉文纳[Lā wén nà, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄋㄚˋ, 拉文纳 / 拉文納] Ravenna on the Adriatic coast of Italy
罗马[Luó mǎ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ, 罗马 / 羅馬] Rome (capital of Italy)

*italy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy
[い, i] (n) (abbr) (See 伊太利) Italy
伊太利[いたりー;イタリア(P);イタリー;イタリヤ, itari-; itaria (P); itari-; itariya] (n,adj-no) (uk) Italy; (P)
半島国[はんとうこく, hantoukoku] (n) peninsular country (e.g. Italy, Korea)
日伊[にちい, nichii] (n) Japan and Italy; Japanese-Italian
日独伊[にちどくい, nichidokui] (n) Japan, Germany and Italy
日独伊三国軍事同盟[にちどくいさんごくぐんじどうめい, nichidokuisangokugunjidoumei] (n) Tripartite Pact (between Japan, Germany and Italy in WWII)
駐伊[ちゅうい, chuui] (n) stationed in Italy

*italy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิตาลี[n. prop.] (Itālī) EN: Italy FR: Italie [f]
ประเทศอิตาลี[n. prop.] (Prathēt Itā) EN: Italy FR: Italie [f]
สถานทูตอิตาลี[org.] (Sathānthūt ) EN: Embassy of Italy ; Italian Embassy FR: Ambassade d'Italie [f]
สาธารณรัฐอิตาลี[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Italian Republic ; Republic of Italy FR: République italienne [f] ; République d'Italie [f]

*italy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Italien {n} [geogr.]Italy (it)
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *italy*
Back to top