ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irreconcilable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irreconcilable*, -irreconcilable-

irreconcilable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irreconcilable (adj.) เข้ากันไม่ได้ See also: ไปด้วยกันไม่ได้, ไม่ลงรอยกัน Syn. incompatiable, divergent Ops. reconcilable, compatiable
irreconcilable (adj.) ไม่สามารถปรองดองกันได้ See also: ไม่สามารถคืนดีกันได้
English-Thai: Nontri Dictionary
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irreconcilableไม่ยอมผ่อนปรน [ดู intransigent ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's called irreconcilable differences, Ron.เรียกว่าความแตกต่างของการไม่สมานฉันท์น่ะสิ, รอน
You request a divorce by the state of California citing irreconcilable differences.คุณเรียกร้องขอหย่า ที่รัฐแคลิฟลอเนียร์ เพราะด้วยความเข้ากันไม่ได้ ใช่ไหม?
She's made me watch "irreconcilable differences,"เธอบังคับให้ผมดู "ความแตกต่างที่ไม่เข้ากัน"
These two views no longer seem so irreconcilable.เหล่านี้สองมุมมองที่ไม่ ได้ดูเหมือนกันไม่ได้ดังนั้น อลิซเป็นทั้งที่ศูนย์ของหลุมดำ

irreconcilable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冰炭不相容[bīng tàn bù xiāng róng, ㄅㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ, 冰炭不相容] as incompatible or irreconcilable as ice and hot coals
势不两立[shì bù liǎng lì, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄤˇ ㄌㄧˋ, 势不两立 / 勢不兩立] the two cannot exist together (成语 saw); irreconcilable differences; incompatible standpoints
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, 不共戴天] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable

irreconcilable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不倶戴天[ふぐたいてん, fugutaiten] (n) cannot allow (oneself) to live (with someone) under the canopy of heaven; cannot allow (the sworn enemy) to live in this world; irreconcilable (enemy)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irreconcilable
Back to top