ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invidious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invidious*, -invidious-

invidious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invidious (adj.) ซึ่งไม่น่าปรารถนา Syn. undesirable, hateful Ops. desirable
English-Thai: Nontri Dictionary
invidious(adj) ขัดเคือง,น่าริษยา,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอหน้า,แสลงหู

invidious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
癪にさわる;しゃくに障る;癪に障る;癪に触る(iK)[しゃくにさわる, shakunisawaru] (exp,v5r) to irritate; to grate on one's nerves; to aggravate; to be galling; to be invidious

invidious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrat) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic ; be invidious FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser ; être désobligeant
เปรียบปราย[v.] (prīepprāi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เปรียบเปรย[v.] (prīepproēi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invidious
Back to top