ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

investiture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *investiture*, -investiture-

investiture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
investiture (n.) พิธีมอบหมายอำนาจหรือตำแหน่งเป็นทางการ Syn. installation, inauguration, enthronement
English-Thai: HOPE Dictionary
investiture(อินเวส'ทิเชอะ) n. การมอบ,การมอบหมายอำนาจหน้าที่หรือตำแหน่ง,การปกคลุม,สิ่งที่ปกคลุม,สิ่งตกแต่ง,การลงทุน
English-Thai: Nontri Dictionary
investiture(n) พิธีแต่งตั้ง,พิธีพระราชทาน,การมอบหมาย,การลงทุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
investitureการสถาปนา (เข้าดำรงตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอกจอก (n.) flower-like pattern of investiture
ดอกไม้จีบ (n.) flower-like pattern of investiture Syn. ดอกจอก

investiture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc

investiture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
任命式[にんめいしき, ninmeishiki] (n) investiture
任官[にんかん, ninkan] (n,vs,adj-no) appointment; investiture
冊立[さくりつ, sakuritsu] (n,vs) imperial investiture
叙任[じょにん, jonin] (n,vs) investiture
叙位[じょい, joi] (n) investiture
法体[ほったい;ほうたい, hottai ; houtai] (n) (1) {Buddh} clerical appearance; appearance of a priest; (2) teachings of Buddha; condition of the universe at creation; in the pure land teachings, the name of Amitabha, or prayers to Amitabha; investiture of a Buddhist priest
立太子[りったいし, rittaishi] (n) investiture of the Crown Prince
立太子式[りったいししき, rittaishishiki] (n) investiture of the Crown Prince
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า investiture
Back to top