ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invariable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invariable*, -invariable-

invariable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invariable (adj.) ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลง See also: สม่ำเสมอ Syn. unalterable, unvarying Ops. changing
invariable (n.) สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง See also: สิ่งคงที่
English-Thai: HOPE Dictionary
invariable(อินแวร์'ระเบิล) adj.,n. (สิ่งที่) ไม่เปลี่ยนแปลง,คงที่,ถาวร,สม่ำเสมอ, Syn. unvarying
English-Thai: Nontri Dictionary
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,สม่ำเสมอ,นิจสิน,คงที่,ถาวร

invariable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不変量[ふへんりょう, fuhenryou] (n) constant; invariable
一定不変[いっていふへん, itteifuhen] (n) invariable; permanent
判で押したような[はんでおしたような, handeoshitayouna] (exp) stereotyped; invariable; like clockwork
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting

invariable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คงที่[adj.] (khongthī) EN: fixed ; stable ; static ; permanent ; unchanging FR: invariable ; inamovible ; fixe ; stable ; permanent
ตายตัว[adj.] (tāitūa) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible FR: fixe ; invariable ; constant
เที่ยง[adj.] (thīeng) EN: permanent ; unchanging ; immutable ; steady FR: constant ; permanent ; immuable ; invariable ; intemporel

invariable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unveränderlichkeit {f}invariableness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invariable
Back to top