ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interlocutor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interlocutor*, -interlocutor-

interlocutor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interlocutor (n.) คู่สนทนา (คำทางการ) See also: คู่คุย, เพื่อนคุย, คนที่คุยด้วย Syn. dialogist, conversationalist
interlocutor (n.) ตัวแทนเจรจา See also: ตัวแทนในการต่อรอง (คำทางการ)
interlocutory (adj.) ซึ่งมีลักษณะของการสนทนา See also: ซึ่งมีลักษณะของการอภิปราย
English-Thai: HOPE Dictionary
interlocutor(อินเทอลอค'คิวเทอะ) n. ผู้สนทนา,ผู้เจรจา, Syn. conversationalist
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interlocutory appealการอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่คุย (n.) interlocutor See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist Syn. เพื่อนคุย
คู่สนทนา (n.) interlocutor See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย
เพื่อนคุย (n.) interlocutor See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist Syn. คู่คุย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You file a motion for what they call an "interlocutory injunction."คุณไฟล์เคลื่อนไหวสำหรับสิ่งที่พวกเขาเรียก "คำสั่งเกี่ยวกับการสนทนา.
An interlocutory appeal.อุทธรณ์เกี่ยวกับการเจรจา

interlocutor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谦辞[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, 谦辞 / 謙辭] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor

interlocutor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
対話者[たいわしゃ, taiwasha] (n) interlocutor
対談者[たいだんしゃ, taidansha] (n) interlocutor
抗告[こうこく, koukoku] (n,vs) kokoku (interlocutory) appeal; protest; complaint; (P)

interlocutor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนคุย[n. exp.] (pheūoen khu) EN: interlocutor FR:

interlocutor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesprächsform {f}interlocutory form
einstweilige Verfügung {f}interlocutory injunction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interlocutor
Back to top