ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interline*, -interline-

interline ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interline (vt.) สอดแทรกคำระหว่างบรรทัดหรือข้อความ Syn. line, face
interline (vt.) ใส่ซับใน (สำหรับเสื้อผ้า)
interlinear (adj.) ซึ่งแทรกระหว่างบรรทัด See also: ซึ่งเขียน / พิมพ์เพิ่มระหว่างบรรทัด

interline ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテル[, interu] (n) (1) {comp} Intel (chip manufacturer); (2) interline leads; (P)
割り書き;割書き[わりがき, warigaki] (n) interlinear notes; notes between lines of text
連絡切符[れんらくきっぷ, renrakukippu] (n) connection (interline) ticket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interline
Back to top