ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interchangeable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interchangeable*, -interchangeable-

interchangeable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interchangeable (adj.) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ See also: ซึ่งสลับกันได้ Syn. exchangeable
English-Thai: Nontri Dictionary
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้,แลกเปลี่ยนกัน,แลกกันได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interchangeable-สับเปลี่ยนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interchangeable Facingหน้าฟัน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It appears to be hand-held, automatic, with interchangeable magazines.แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมือถืออัตโนมัติกับนิตยสารแทน
The meathead with attitude and interchangeable hands is Gobber.ชายบ้องตื้น ขี้เต๊ะ กับมืออะไหล่เปลี่ยนได้
Books shall not be interchangeable between the white and colored schools, but shall continue to be used by the race first using them.ห้ามมีการแลกเปลี่ยนหนังสือ ระหว่างโรงเรียนคนผิวขาวกับผิวสี ให้ใช้ต่อไปโดยเชื้อชาติที่เริ่มใช้
Well, I guess we're all interchangeable.ผมคิดว่าเราได้แลกเปลี่ยนกัน
And overpriced and interchangeable--และเกินราคา และใช้แทนกันได้
Of course, the faces of your women are interchangeable, aren't they, James?แต่นายก็เปลี่ยนหญิงไม่ซ้ำหน้าอยู่แล้วนี่ เจมส์

interchangeable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline

interchangeable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] (n) {comp} interchangeable product
類義語[るいぎご, ruigigo] (n) {ling} (See 同義語) quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable)
類語[るいご, ruigo] (n) {ling} quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product

interchangeable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สลับกันได้[adj.] (salap kan d) EN: interchangeable FR: interchangeable

interchangeable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments
spannungsumschaltbar {adj} [electr.]voltage interchangeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interchangeable
Back to top