ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interbreed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interbreed*, -interbreed-

interbreed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interbreed (vt.) ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
interbreed (vi.) ผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ต่างสายพันธุ์
interbreeding (n.) การผสมข้ามพันธุ์ Syn. hybridization, cross-fertilization
English-Thai: HOPE Dictionary
interbreed(อินเทอบรีด') v. ทำให้ผสมพันธุ์กันระหว่างพันธุ์ต่าง ๆ ,ทำให้ผสมพันธุ์กัน. ภาวะเชิงโต้ตอบหมายถึง ภาวะการตอบโต้อย่างทันทีทันควัน เช่น การพิมพ์ป้อนโปรแกรมภาษาเบสิกเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าพิมพ์ผิด ก็จะมีรายงานบนจอภาพทันที ผิดกับการใช้โปรแกรมบางภาษาที่ไม่สามารถโต้ตอบได้ ต้องรอจนจบโปรแกรมก่อน จึงจะโต้ตอบ หรือรายงานข้อผิดพลาด หรือหาผลลัพธ์ ให้คำตอบได้
English-Thai: Nontri Dictionary
interbreed(vt) เพาะพันธุ์,ผสมพันธุ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interbreed
Back to top