ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concentratedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concentratedly*, -concentratedly-

concentratedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concentratedly (adv.) อย่างคร่ำเคร่ง See also: อย่างรุนแรง, อย่างหมกหมุ่น, อย่างเข้มงวด, อย่างเอาใจใส่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concentratedly
Back to top