ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intemperance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intemperance*, -intemperance-

intemperance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intemperance (n.) การทำตามใจมากเกินไป See also: การไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ Syn. inebriety, insobriety
English-Thai: HOPE Dictionary
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intemperanceการเสพเกินควร (สุรา, อาหาร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

intemperance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不摂生[ふせっせい, fusessei] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不養生[ふようじょう, fuyoujou] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不節制[ふせっせい, fusessei] (n) intemperance; excesses
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intemperance
Back to top