ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instrumentation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instrumentation*, -instrumentation-

instrumentation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instrumentation (n.) เพลงหรือดนตรีที่เรียบเรียงเพื่อใช้ในการแสดงดนตรี Syn. arrangement, composition, score
English-Thai: HOPE Dictionary
instrumentation(อินสทรูเมนเท'เชิน) n. การใช้เครื่องมือ,การจัดให้มีเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องดนตรี)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instrumentationการใช้เครื่องมือ, ใส่เครื่องมือ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Telemetry, any chance this is instrumentation failure?สัญญาณ โอกาสใด ๆ นี้คือความล้มเหลววัด?
With strut graft and anterior instrumentation.ด้วย strut graft และ anterior instrumentation

instrumentation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オンライン計測器パッケージ[オンラインけいそくきパッケージ, onrain keisokuki pakke-ji] (n) {comp} online instrumentation package
一般機械[いっぱんきかい, ippankikai] (n) general instrumentation
計測器[けいそくき, keisokuki] (n) measuring instrument; instrumentation
計装[けいそう, keisou] (n) instrumentation
計測[けいそく, keisoku] (n,vs) measurement; measure; instrumentation; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
計測[けいそく, keisoku] instrumentation
計装[けいそう, keisou] instrumentation

instrumentation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การวัดทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān wat thā) EN: industrial instrumentation FR:

instrumentation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instrumentation {f}instrumentation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instrumentation
Back to top