ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-inspirit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น inspirit, *inspirit*,

-inspirit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย้อมใจ[v.] (yømjai) EN: encourage ; embolden ; inspirit ; be animate ; hearten ; impel ; rouse ; cheer ; influence ; induce FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -inspirit-
Back to top