ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-insolvent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insolvent, *insolvent*,

-insolvent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
破産者[はさんしゃ, hasansha] (n) a bankrupt or insolvent person

-insolvent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute ; mettre la clef sous le paillasson ; fermer ses portes
หมดกระเป๋า[adj.] (motkrapao) EN: bankrupt ; insolvent FR:
หมดพก[adj.] (motphok) EN: bankrupt ; insolvent FR:
หมดตัว[adj.] (mottūa) EN: penniless ; bankrupt ; insolvent FR: fauché ; sans le sou
หนี้สินล้นพ้นตัว[X] (nīsin lonph) EN: insolvent ; insolvency FR:

-insolvent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zahlungsunfähig {adj} | zahlungsunfähiger | am zahlungsunfähigsteninsolvent | more insolvent | most insolvent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -insolvent-
Back to top