ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

insecurity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *insecurity*, -insecurity-

insecurity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insecurity (n.) ความไม่ปลอดภัย See also: ความไม่มั่นคง, ความไม่มั่นใจ, สิ่งที่ไม่แน่นอน Syn. anxiety, uncertainty
English-Thai: HOPE Dictionary
insecurity(อินซิเคียว'ริที) n. ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นคง,ความไม่มั่นใจ,สิ่งที่ไม่แน่นอน
English-Thai: Nontri Dictionary
insecurity(n) ความไม่ปลอดภัย,ความไม่มั่นใจ,ความไม่แน่นอน,ความไม่มั่นคง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insecurityการขาดความมั่นคง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insecurityขาดความมั่นใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we've been considering those who wish to control others through their insecurity and their narcissism.เราได้พิจารณาบุคคล ที่ชอบบงการผู้อื่น... ...ผ่านความไม่มั่นคงและ ความหลงตัวเองของพวกเขา
I don't care about cultural insecurity issues. I don't care if Hani trusts me or not.ฉันไม่สนเรื่องวัฒนธรรมติงต๊องหรอก ฮานี่จะเชื่อใจหรือไม่ก็ช่าง
You simpering wad of insecurity and self-loathing?ทั้งเป็นที่ตั้งของความไม่มั่นคง และเกลียดตัวเองเนี่ยนะ?
I thought we were past all this insecurity stuff, Caroline.ผมนึกว่าเราได้ผ่านพ้น เรื่องหุนหันพลันแล่น ไปแล้วน่ะแคโรไลน์
Nelson, why are you so insecurity that you lie about your age and about the parts you play on television?เนลสัน ทำไมเธอต้องโกหกเรื่องอายุของเธอ และก็บทในโทรทัศน์ของเธอ?
And your very confident sexual display is, you know, a total contradiction of the fear and insecurity.แต่ว่าการแสดงแบบมั่นใจสุดๆของคุณแบบนั้น มันออกจะตรงกันข้ามกันเลยกับความกลัวและความไม่มั่นคง
Women hide their need for commitment... men disguise their growing insecurity... wives mask their intense disdain.ผู้หญิงปิดบังความต้องการที่จะผูกมัด ผู้ชายหลบเลี่ยงการเริ่มรู้สึกไม่มั่นคง ภรรยาใส่หน้ากากเพื่อป้องกันการดูถูกเหยียดหยาม
You're not the only one with Serena insecurity.คุณไม่ใช่คนเดียวที่ไม่ไว้ใจเซรีน่า
Narcissism masking deep-seated insecurity.หลงตัวเองฝังลึกจากความรู้สึกไม่มั่นคง
And let me just say, a lot bigger than, like, teenaged angst insecurity.พูดก็พูดเถอะ ปัญหาใหญ่กว่าพวกวัยรุ่น ที่รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอีก
And now you're injured and you're scared, so you're putting up an imperious facade and overcompensating for your insecurity.แล้วตอนนี้เธอบาดเจ็บ แล้วเธอก็กลัว เธอก็เลยพยายามยกฉากหน้าอันโอหังให้สูงขึ้น เพื่อชดเชยให้กับการไร้หลักค้ำประกัน
Oh, perfect. Just the right level of contempt and hidden insecurity.โอ้ เพอร์เฟกต์ น้ำเสียงสบประมาท

insecurity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インセキュリティー[, insekyuritei-] (n) insecurity
不安[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P)
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na,n) instability; insecurity; crankiness; (P)
不安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear
不定[ふじょう(P);ふてい, fujou (P); futei] (adj-na,n,adj-no) uncertainty; insecurity; inconstancy; indefinite; undecided; (P)
不用心;無用心[ふようじん(不用心);ぶようじん, fuyoujin ( buyoujin ); buyoujin] (adj-na,n) insecurity; carelessness
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า insecurity
Back to top