ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inquisition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inquisition*, -inquisition-

inquisition ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inquisition (n.) การสอบสวนหาความผิด See also: การสืบสวน, การพิจารณาคดี Syn. investigation, official inquiry, trial
English-Thai: HOPE Dictionary
inquisition(อินควิซิช'เชิน) n. การสอบสวนอย่างขู่เข็ญ,การสืบสวน,การวินิฉัย,คณะผู้ทำการสอบสวน,ศาลพระสเปนสมัยก่อนที่มีชื่อเกี่ยวกับการทารุณ, Syn. investigation
English-Thai: Nontri Dictionary
inquisition(n) การไต่สวน,การสอบสวน,การสืบสวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inquisitionการไต่สวน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Catholic Inquisition soon publishes..คณะผู้ไต่สวนคาทอลิค ได้ตีพิมพ์หนังสือ
The Inquisition forced the cult members to go underground.ศาลพระสอบสวนลัทธิเปลือยที่อยู่ใต้ดิน
Of the inquisition in the state....ถึงการมีอยู่จริงของการไต่สวนคดีในรัฐนี้
He's been itching for another inquisition for centuries.เขาน่ะอยากจะให้มีการไต่สวนนี่มาเป็นร้อยๆปี
I felt the carnage as the Inquisition marched through Spain--ฉันรู้ถึงการสังหารหมู่ ที่เกิดขึ้นในสเปน
Jesus, it's like the Spanish Inquisition around here.ให้ตายสิ ดูเหมือนมีแต่คำถาม น่าลำบากใจอยู่แถวๆ นี้
Nick, these guys make the Spanish inquisition look like the SPCA.นิค,พวกนี้ทำให้เกิด การไต่สวนศรัทธาของสเปน(การต่อต้านยิว) เหมือน SPCA
The Roman Catholic Church maintained a system of courts known as the Inquisition and its sole purpose was to investigate and torment anyone who dared voice views that differed from theirs.คริสตจักรโรมันคาทอลิ บำรุงรักษาระบบของศาล เป็นที่รู้จักกันสืบสวน และวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของ มันคือการตรวจสอบและการลงโทษ
Finally, the cardinals of the Inquisition rendered their verdict.ในที่สุดพระคาร์ดินัล ของการสืบสวน แสดงผลคำตัดสินของพวกเขา
It was used by the Dominican Order during the Spanish Inquisition to test for demonic activity.นักบวชโดมินิกันเคยใช้ ช่วงการไต่สวนศรัทธาที่สเปน สำหรับทดสอบกิจกรรมของพวกปีศาจ
Here's someone whose organization is accused of conducting its own inquisition:หวือหวาทางศาสนาทั้งหมดนี้ นี่คือคนที่มีองค์กร ถูกกล่าวหาว่าการดำเนิน การสืบสวนของตัวเอง:
Let the children have fun without bringing in the Spanish Inquisition.ปล่อยให้พวกเด็กๆ สนุกกันโดยที่ไม่มีการนำ

inquisition ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宗教裁判[しゅうきょうさいばん, shuukyousaiban] (n) the Inquisition
異端審問[いたんしんもん, itanshinmon] (n) (See 宗教裁判) the Inquisition

inquisition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การไต่สวน[n.] (kān taisūan) EN: investigation ; inquest ; enquest ; examination ; inquisition ; probe FR: investigation [f] ; enquête [f] ; information [f]

inquisition ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inquisition {f} [hist.]inquisition

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inquisition
Back to top