ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inharmonic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inharmonic*, -inharmonic-

inharmonic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inharmonic (adj.) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน Syn. discordant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inharmonic
Back to top