ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ingrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ingrate*, -ingrate-

ingrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingrate (n.) คนอกตัญญู See also: คนเนรคุณ Syn. ungrateful person, self-seeker
ingrate (adj.) อกตัญญู See also: เนรคุณ, ซึ่งไม่รู้คุณ Syn. ungrateful
English-Thai: Nontri Dictionary
ingrate(n) คนเนรคุณ,คนอกตัญญู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stop acting like such an ingrate and go pay your respects to your father.หยุดทำตัวงี่เง่าแล้วก็ไปแสดงความเคารพพ่อนายซะ
You cheap, twisted ingrate.{\cHFFFFFF}คุณราคาถูก, เนรคุณบิด
Ingrate...เจ้า... ไม่รู้จักบุญคุญ...
Shut your ugly gob. You bloody near got me sacked, you wee ingrate.หุบปากเหม็นๆของแกซะ แกเกือบทำฉันแย่ ไอ้ตัวเน่า
Or any of those other underqualified ingrates!หรือพวกเนรคุณหน้าโง่พวกนั้น!
He could have lingered on the edge of the battle with the smart boys and today his wife would be making him miserable, his sons would be ingrates, and he'd be waking three times in the night to piss into a bowl.เขาน่าจะอยู่ เหนือสนามรบ กับพวกฉลาดๆทั้งหลาย วันนี้ภรรยาเขาควร มีโอกาสสร้างความทุกข์ให้เขา
You'd better understand this, you smug little ingrate.แกควรรู้ไว้บ้างนะ นังลูกทรพีใจแคบ
Such an ingrate. I spent days with the goldsmithไม่รู้คุณคนเลย อุตส่าห์อยู่กับช่างเป็นวัน
Why you green-blooded ingrate. This was your idea.ทำไมคุณเนรคุณ นี่คือความคิด ของคุณ

ingrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานหนักที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān nak th) EN: drudgery FR: corvée [f] ; tâche ingrate [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ingrate
Back to top