ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infighting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infighting*, -infighting-

infighting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infighting (n.) การต่อสู้แบบประชิดตัว See also: การต่อสู้แบบประจัญบาน, การคลุกวงใน, การต่อสู้ระหว่างคู่ปฏิปักษ์ Syn. disagreement, dissension
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was a hell of a lot of political infighting and petty, petty shit, and then basically the old man stepped on Geiberger's throat.พวกนักการเมืองน่ะ ชอบทะเลาะกัน งี่เง่า แล้วคุณลุงก็จัดการกายเบอร์เกอร์ซะอยู่หมัด
This is the kind of infighting and "me first" attitudes that I wanted to avoid.และความคิดที่ว่าฉันเป็นที่หนึ่ง ที่ฉันไม่ต้องการมัน
I think it's very important for you to see firsthand all this infighting over money has been just so wildly exaggerated by the press.สำหรับคุณที่จะเห็นการต่อสู้ด้วยตัวเอง มากกว่าการใช้เงิน แค่ลำพองและโอ้อวดด้วยการกดปุ่ม
There were days of mistakes and laziness and infighting.เคยผิดพลาด เกียจคร้าน คิดเห็นไม่ตรงกัน
What you call infighting, I call motivation.อะไรนะ คุณเรียกว่าการต่อสู้เหรอ ผมเรียกว่าแรงจูงใจนะ
There's no infighting, there's no conflict over territory.ไม่มีการต่อสู้ ไม่มีความขัดแย้ง นอกอาณาเขต

infighting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インファイト[, infaito] (n) infighting (boxing)
派閥抗争[はばつこうそう, habatsukousou] (n) factional infighting (conflict); antagonism between factions
内紛[ないふん, naifun] (n) domestic discord; internal discord; internal strife; internal struggle; infighting; storm in a teacup

infighting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nahkampf {m}infighting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infighting
Back to top